Regulamin promocji

R

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA PORTALU FACEBOOK

Z dnia 26.05.2018 roku

POD HASŁEM „Dzień Matki z Briju i Home&You”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 5 000.00 PLN (dalej „Organizator”)

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym na profilu BrijuWiecejBlasku.

6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

 

§ 2. UCZESTNIK KONKURSU

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

 

§ 3. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są:

  • 1 sztuka srebrnej bransoletki  z kolekcji BOHOBOCO X BRIJU pr. 925; o wartości 1250 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych brutto). 
  • 5 bransoletek na rzemyku ze srebrną zawieszką, o wartości 295 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych brutto)
  • 5 voucherów o wartości 100 zł każdy do wykorzystania w sklepach stacjonarnych sieci Home&You, łączna wartość voucherów wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych brutto).

 

wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu BrijuWiecejBlasku.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu BrijuWiecejBlasku.

2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu BrijuWiecejBlasku.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika jest odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie konkursowe w  formie opisu oraz zdjęcia napisanie w komentarzu uzasadnienia, dla którego dany Uczestnik powinien wygrać.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook na swoim profilu BrijuWiecejBlasku.

5. Organizator dokona oceny zdjęć i komentarzy i ogłosi zwycięzcę na swoim profilu BrijuWiecejBlasku na portalu Facebook.

6. Wysłanie własnego zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;

b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;

d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;

e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w § 5. pkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach. (Załącznik nr 2)

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w § 3.

7. Informacje o konkursie będą dostępne na portalu Facebook na profilu BrijuWiecejBlasku, na stronie internetowej http://www.briju.pl/regulamin-promocji.

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIÓR NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Regulaminu.

Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na profilu BrijuWiecejBlasku na portalu Facebook.

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie na profil BrijuWiecejBlasku na portalu Facebook w ciągu 36 godzin wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) adres zameldowania

d) numer i seria dowodu osobistego

e) nr PESEL

c) numer telefonu

d) adres mailowy

e) przynależność do Urzędu Skarbowego

4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt. 3.

6. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. Przekazanie Nagród zostanie potwierdzone przez każdego z Uczestników podpisaniem Protokołu Odbioru Nagrody, dołączonego do przesyłki zawierającej Nagrodę i przekazaniu tego Protokołu przez każdego z Uczestników, zwrotnie. Za datę wydania Nagrody przyjmuje się datę podpisania Protokołu Odbioru Nagrody.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

8. Odmowa przyjęcia Nagrody, niedostarczenie Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności: wskutek podania nieprawidłowych danych, niepełnych danych, lub nieodebranie Nagrody w terminie, oznacza utratę prawa do Nagrody. Własność takich Nagród nie przechodzi na Zwycięzców.

9. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

10. Za wydanie Nagród odpowiada Wykonawca.

11. Nagrody wysyłane będą wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski.

12. O przyznaniu nagrody decyduje powołana przez Organizatora komisja konkursowa w składzie:

Przemysław Piotrowski – przewodniczący

Patrycja Ślusarek – członek

Justyna Kapela - członek.

 

§ 7. PODATKI

1. Do nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1 Organizator ufunduje Laureatowi dodatkową

nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości brutto nagrody rzeczowej, o której mowa w

§ 3 ust. 1. Od łącznej wartości nagrody rzeczowo – pieniężnej Sponsor potrąci kwotę podatku

w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od

nagrody w Konkursie, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze

zmianami) i odprowadzi kwotę podatku do właściwego urzędu skarbowego. Nagrody w

Konkursie wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Laureat jest

zobowiązany do podania danych niezbędnych do uregulowania podatku dochodowego,

najpóźniej w momencie odbioru nagrody.

2. W celu realizacji przez Organizatora określonego w punkcie poprzednim zobowiązania, Zwycięzca prześle Wykonawcy, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia go o przyznaniu Nagrody, dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego, nr PESEL). Wskazana w zdaniu poprzednim nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora przed wydaniem danej Nagrody Zwycięzcy.

 3. Nie odebranie nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem portalu Instagram, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami portalu Instagram;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami portalu Instagram kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram w celu uniknięcia

weryfikacji wieku;

f) nie ukończyli 18 lat.

 

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 11. SKARGI

1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem konkursu, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników.

2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „KONKURS Dzień Matki”

3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. 

4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2018r. do odwołania.

2. Podstawą przeprowadzenia konkursu są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.

3. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA PORTALU Facebook na profilu BrijuWiecejBlasku

 

Potwierdzenie odbioru nagrody

 

Ja ………………………………………………………………………………………………………..................

(Imię i Nazwisko)

                  ………..........................................................................................................................

(PESEL)

                  …..………………….………………………………………………………………........................................

(Seria i numer dowodu osobistego)

                  ……………………………………………………………………………………….........................................

(Adres zameldowania - ulica, nr, miasto, kod)

                  ……………………………………………………………………………………….........................................

(Adres korespondencyjny - jeżeli jest inny niż adres zameldowania)

……………………………………………………………………………………….........................................

(Przynależność do Urzędu Skarbowego)

 

niniejszym:

a) potwierdzam odbiór nagrody w postaci …………………………………………………….. zgodnie z Regulaminem Konkursu organizowanego na portalu Facebook na profilu BrijuWiecejBlasku

 

…………..………………………..…………………………

                                                                                                                                                       Imię i Nazwisko Odbiorcy Nagrody (Czytelny podpis)

 

KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 5 000.00 PLN wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania

4. Z chwilą usunięcia, wskutek żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, danych osobowych uczestnika Konkursu ze zbioru Organizatora uczestnik ten traci możliwość brania udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

Załącznik nr 2 do Regulaminu KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA PORTALU Facebook na profilu BrijuWiecejBlasku

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przekazanie autorskich praw majątkowych

do komentarza do zdjęcia konkursowego z okazji Dnia Mamy organizowanym przez Briju 1920 sp. z o.o.

na profilu marki Briju BrijuWiecejBlasku na portalu Facebook

 

ZBYWCA

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Imię  ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

Data urodzenia (DD/MM/RRRR) ……………………………………………………………………………………..…………………..

Adres zamieszkania: ul. …………………………………………………………………………………..……………………………………

Miasto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

Kod pocztowy ………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

Numer telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………….………….

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

Podpis …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

Data podpisania (DD/MM/RRRR) …………………………………………………………………………………………………………

Świadek podpisu Zbywcy ……………………………….……………………………………………………………………………………

(UWAGA: Wszystkie osoby podpisujące i świadczące muszą być pełnoletnie i posiadać pełnię praw w myśl przepisów kraju, w którym niniejsza zgoda została podpisana. Zbywca ani fotograf nie może być zarazem świadkiem złożenia swojego podpisu.)

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data podpisania (DD/MM/RRRR) …………………………………………………………………………………………………………

§1

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Podpisując niniejszy dokument, udzielam NABYWCY:

BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 5 000.00 PLN, reprezentowana przez:

1).  Przemysława Piotrowskiego – Prezes Zarządu

bezterminowo prawa do licencjonowania i korzystania z Treści – odpowiedzi na pytanie konkursowe „Co zawdzięczasz swojej Mamie?” w jakichkolwiek Mediach i jakimkolwiek celu (z wyłączeniem celów pornograficznych i szkalujących), który może obejmować między innymi reklamowanie, promowanie, działania marketingowe i opakowanie jakiegokolwiek produktu lub usług. Wyrażam zgodę na łączenie Treści z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę i modyfikację Treści.

Potwierdzam i wyrażam zgodę na publikację mojej tożsamości etnicznej określonej poniżej, jak również na to, że inna tożsamość etniczna może zostać przypisana do mojej osoby przez Fotografa /Filmowca i/lub następców Prawnych dla celów opisowych. Niniejszym potwierdzam, ze nie mam jakichkolwiek praw do Treści i uznaję, że wszelkie prawa do Treści znajdują się w posiadaniu firmy Briju 1920 sp. z o.o. Oświadczam, że nie mam praw do wynagrodzenia i że nie będę wysuwać jakichkolwiek dalszych roszczeń w stosunku do firmy Briju 1920 sp. z o.o. lub beneficjentów.

Oświadczam, iż osoby niepełnoletnie będące uczestnikami utworu (występujące na zdjęciu) reprezentuję jako opiekun prawny i tym samym przekazuję wszelkie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku tych osób.

Oświadczam, że niniejsza zgoda jest wiążąca również dla moich spadkobierców  i następców prawnych.

Oświadczam, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna, obowiązująca na całym świecie i nieograniczona                    w czasie oraz, że podlega przepisom prawa polskiego. Uzgodniono, że moje dane osobowe nie będą udostępnione publicznie, natomiast będą mogły być wykorzystane wyłącznie bezpośrednio                                           w odniesieniu do licencjonowania Materiałów, gdy będzie to potrzebne (np. w celu dochodzenia roszczeń, ochrony praw bądź powiadamiania organizacji zbiorowego zarządzania), i mogą być przechowywane tak długo, jak długo wymagać będzie tego realizacja danego celu, co obejmuje udostępnianie oraz przesyłanie ich do krajów o innym prawodawstwie związanym z ochroną danych                 i prywatności, gdzie mogą być przechowywane, przeglądane i wykorzystywane. Oświadczam                           i gwarantuję, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność prawną potrzebną do udzielenia niniejszej zgody.

PRAWA AUTORSKIE

Zbywca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do Projektu opisanego §1 oraz oświadcza, że prawa te wolne są od praw  osób trzecich.

Nabywca nabywa autorskie prawa majątkowe do Projektu opisanego §1:

Zbywca przenosi na Nabywcę, a Nabywca nabywa całość autorskich praw majątkowych do wskazanego w §1 Umowy Projektu na wszelkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji. Nabywca nabywa wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z utworów  w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności na polach eksploatacji obejmujących:

wprowadzenie do obrotu, zwłaszcza jako oznaczenie towarów i usług,

najem, dzierżawa oraz inne formy oddania w używanie,

utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką,

wprowadzenie do pamięci komputera,

rozpowszechnianie za pomocą dowolnych technik i na dowolnych nośnikach,

używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania,

używanie jako oznaczenie przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz używanie na wszelkich dokumentach przedsiębiorstwa Zamawiającego,

zarejestrowanie jako znak towarowy.

Wskazane przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych.

W ramach nabytych przez Nabywcę majątkowych praw autorskich do Projektu Nabywca jest uprawniony do dokonywania przeróbek i innych opracowań utworów w toku korzystania z nich                     w swojej działalności gospodarczej, polegających, w szczególności na zmianie kolorystyki                                    i rozmiarów. Nabywca uprawniony jest do rozporządzania i korzystania z przeróbek oraz innych opracowań Projektu.

W toku rozporządzania i korzystania z Projektu przez Nabywcę w zakresie określonym niniejszą umową Projekt udostępniany będzie anonimowo, tj. Nabywca nie jest zobowiązany do oznaczenia Projektu ani jakichkolwiek jego egzemplarzy nazwiskiem lub innym oznaczeniem Zbywcy oraz twórcy Projektu.

Zbywca oświadcza, iż Projekt ma twórczy charakter, i nie stanowi opracowania cudzego utworu, oraz , że jest wolny od obciążeń i praw osób trzecich.

Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią umowę o przeniesienie autorskich praw   majątkowych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zbywca oświadcza i zapewnia Nabywcę, że:

Zbywca jest wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do Projektu w zakresie pól eksploatacji wymienionych w pkt 2a Umowy, prawa powyższe są wolne od jakichkolwiek wad prawnych, a w szczególności nie są ograniczone lub obciążone w żaden sposób prawami osób trzecich.

Zbywca zapewnia Nabywcę, że nie zawarł żadnej umowy rozporządzającej majątkowymi prawami autorskimi do Projektu na rzecz osoby trzeciej, nie udzielił osobie trzeciej żadnej licencji lub innej umowy na korzystanie z Projektu, jak również nie jest zobowiązany do zawarcia takich umów w przyszłości.

Zbywca oświadcza, że nie ma wobec Nabywcy żadnych roszczeń w związku z zawarciem niniejszej Umowy oraz zapewnia, że w przyszłości nie będzie występował w stosunku do Nabywcy z takimi roszczeniami.

 

 

ZBYWCA                                                                                             NABYWCA

 

 

 

 

          ………………………………………………………..                                   …………………………….……………………………

 

 

Regulamin programu rabatowego „BRIJU WIĘCEJ BLASKU”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) programu „BRIJU WIĘCEJ BLASKU”, (zwanego dalej „Programem") organizowanego przez BRIJU 1920 Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851, Kapitał Zakładowy Spółki: 62 084 700 PLN, przeznaczonego dla stałych Klientów Salonów Jubilerskich „BRIJU” prowadzonych pod marką BRIJU (zwanych dalej „Salonami”), jest dokumentem regulującym warunki uczestnictwa w tym Programie.

2. Uczestnikiem Programu, (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i spółki osobowe prawa handlowego.

3. BRIJU zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O zmianach Regulaminu BRIJU powiadamia Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.

4. Do Programu można przystąpić po dokonaniu jednorazowo zakupu towarów w Salonie na kwotę minimum 500 złotych oraz po wypełnieniu i podpisaniu karty zgłoszeniowej dostępnej w Salonach, (zwanej dalej „Kartą Zgłoszeniową”). Przez przystąpienie do Programu Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu. BRIJU dopuszcza też możliwość zarejestrowania Uczestnika, który przedstawił zbiór paragonów na kwotę równą lub wyższą 500 zł za zakupy w dowolnych Salonach BRIJU z okresu poprzedzającego wejście w życie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik na Karcie Zgłoszeniowej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników wprowadzane są do bazy danych, której administratorem jest BRIJU 1920 Sp. z o.o. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie

 

danych osobowych dla celów Programu jest równoznaczne z wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie.

6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

§ 2 Warunki przystąpienia do Programu

1. Osoba przystępująca do Programu musi dokonać jednorazowo dowolnego zakupu na kwotę równą lub wyższą sumie 500 złotych w jednym z Salonów lub przedstawić zbiór paragonów na kwotę równą lub wyższą 500 zł za zakupy w dowolnych Salonach BRIJU z okresu poprzedzającego wejście w życie niniejszego Regulaminu oraz właściwie wypełnić Kartę Zgłoszeniową. Karta Zgłoszeniowa musi być wypełniona czytelnie i podpisana. Po wypełnieniu Karty Zgłoszeniowej, Uczestnik otrzymuje specjalną kartę Programu, (zwaną dalej: „Kartą Programu”).

§ 3 Warunki wydania karty Programu

1. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić wszystkie pola na Karcie Zgłoszeniowej, podając swoje dane osobowe w sposób zgodny ze stanem faktycznym. W rubryce "adres" Uczestnik musi podać swój dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu. Wszystkie te pola są obowiązkowe i warunkują wydanie karty Programu BWB.

§ 4 Karta Programu i rabaty

1. Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

2. Karta Programu nie jest zbywalna i nie może być przekazywana osobom trzecim.

 

3. Rodzaje Kart Programu:

a) BIAŁA – numeryczna, wydawana po wypełnieniu przez Klienta Karty Zgłoszeniowej – uprawnia do otrzymania 6% rabatu przy każdym zakupie z wyłączeniem zakupów produktów będących w promocji bądź przecenionych i produktów wyłączonych z akcji rabatowej przez BRIJU,

b) CZARNA – uprawniająca do rabatu w wysokości 12% przy każdym zakupie na zasadach identycznych jak w przypadku karty BIAŁEJ.

4. Klienci posiadający kartę BRIJU WIĘCEJ BLASKU – BIAŁĄ, którzy w ciągu dwóch lat od daty jej wydania dokonają w Salonach BRIJU zakupów na kwotę łączną 5000 złotych lub więcej, otrzymają na swój adres korespondencyjny kartę BRIJU WIĘCEJ BLASKU - CZARNĄ – jednocześnie ważność traci dotychczasowa karta BIAŁA posiadana przez takiego Klienta. Raz wydana karta -12% nie pozostaje przypisana do Klienta na stałe - aby utrzymać rabat 12% Klient w przeciągu kolejnych dwóch lat musi ponowić zakupy na łączną kwotę 5000 zł.

§ 5 Uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie, kradzież Karty Programu

1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub innej utraty Karty klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić BRIJU – za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres jest dostępny na stronie internetowej. Pracownicy Salonów BRIJU nie posiadają uprawnienia dokonania blokady Kart. Zablokowanie Karty następuje wyłącznie po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika. Zgromadzoną wartość rabatu, zablokowaną z powodu utraty Karty BRIJU przepisze na nowo wydaną Kartę Programu tylko i wyłącznie na wyraźne życzenie Uczestnika.

§ 6 Korzystanie z Karty Programu

1. Do każdej Karty Programu przypisany jest stały rabat. Na dzień wejścia w życie Regulaminu stały rabat wynosi 6 (SZEŚĆ) procent (%) aktywny od pierwszej transakcji Klienta – dla karty BIAŁEJ od momentu wydania karty, a w przypadku kart CZARNEJ stały rabat wynosi 12 (DWANAŚCIE) procent (%), aktywny w systemie od następnego dnia po przekroczeniu wymaganego obrotu na karcie. Rabaty przysługują od regularnych cen detalicznych.

 

2. Stały rabat przypisany Uczestnik może zrealizować począwszy od transakcji dokonanej przy wydaniu Karty Programu. Istnieje możliwość udzielenia rabatu od transakcji, w związku

z którą wydano Kartę Programu.

3. Stałe rabaty nie łączą się z rabatami lub innymi promocjami, wynikającymi z aktualnych promocji w Salonach chyba, że zasady takich promocji wyraźnie stanowią inaczej.

§ 7 Ważność Karty Programu

1. Karty utrzymują ważność w okresie 2 (dwóch) lat od momentu wydania ich przez Uczestnikowi.

2. BRIJU zastrzega sobie prawo zmiany tego terminu.

Ramy czasowe Programu

1. Program wchodzi w życie w dniu 31 stycznia 2014 r.,

2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.