Regulamin promocji

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM BRIJU NA WWW.BRIJU.PL

w dniach 2 kwietnia 2020 roku do wyczerpania zapasów asortymentu promocyjnego

POD HASŁEM „Wiosenna Wyprzedaż on-line do -70%”

 

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:

1.Organizator – BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;

2. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;

3. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;

4. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line;

5. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem  „Zimowa Oferta Specjalna – Dodatkowe -10%”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;

6. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu;

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Sklepie Internetowym  www.briju.pl.

§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU

1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.

2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski.

3. Rabat  może  być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 2 kwietnia 2020 roku do wyczerpania zapasów.

4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1.

4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest zarejestrowanym lub nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku”.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1  powyżej, jest uprawniony do otrzymania:

a) rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii i zegarków w wysokości ustalonej przez Organizatora

6. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji.

 

§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW

1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.

2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 60 dni od dnia nabycia Towaru.

3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.

4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe.

5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru. 

6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi.

7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.

§ 4. SKARGI

1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.

2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „Wiosenna Wyprzedaż on-line do -70%”

 

3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. 

4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora.

REGULAMIN AKCJI „Szaleństwo Zakupów 2020” 
 
§1 Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem akcji promującej tytuły publikowane przez BURDA Media Polska Sp. z o.o. (dalej: „BURDA”) pt. „Szaleństwo Zakupów” (zwanej dalej "AKCJĄ"). Organizatorem AKCJI jest Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, NIP 897-14-11-483, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000573740 (zwany dalej „Organizatorem”). 2. AKCJA będzie zorganizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  3. Czas trwania AKCJI zostaje określony: od dnia 27.03.2020 r. do dnia 28.03.2020 r. 4. Akcja jest organizowana na zasadach określonychch niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 5. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:  
 DODATEK – 42-stronicowy dodatek poświęcony AKCJI opublikowany magazynach BURDA, tj. w wydaniach 04/2020 ELLE (w sprzedaży od 04.03.2020 r.), Glamour (w sprzedaży od 19.03.2020 r.), Elle Man 1/2020 (w sprzedaży od 12.03.2020). Dodatek zawiera opis AKCJI, ofert dostępnych w ramach AKCJI (w tzw. modułach z ofertami PARTNERÓW AKCJI, zwanych dalej „MODUŁAMI”) oraz innych dodatkowych atrakcji oraz KUPONY. Nabycie magazynu Elle, Glamour lub Elle Man wraz z DODATKIEM oraz okazanie ORGANIZATOROWI dowodu jego zakupu (np. paragonu) jest warunkiem koniecznym aby uczestniczyć w AKCJI. 
 
 PARTNER AKCJI – podmiot, który w ramach AKCJI zobowiązał się udzielić uczestnikom AKCJI RABAT albo zapewnić PREZENT przy zakupie z wykorzystaniem KUPONU (zawartego w DODATKU). 
 
 RABAT – obniżka ceny zapewniona przez PARTNERÓW AKCJI dla uczestników AKCJI na poziomie zadeklarowanym na MODULE i KUPONIE na określony towar lub usługę, wskazany w MODULE zamieszczonym w DODATKU. 
 
 PREZENT – prezent zapewniony przez PARTNERÓW AKCJI dla uczestników AKCJI w przypadku dokonania zakupu towarów lub usług określonych w MODULE zamieszczonym w DODATKU.   
 
 MODUŁ – powierzchnia reklamowa PARTNERA AKCJI, na której umieszczone są informacje dotyczące warunków promocji oferowanych przez PARTNERA AKCJI w ramach AKCJI oraz zdjęcie wizerunkowe/packshotowe marki.  
 HASŁO RABATOWE – hasło uprawniające do uzyskania w sklepie internetowym PARTNERA AKCJI RABATU lub PREZENTU, zadeklarowanego w MODULE zamieszczonym w DODATKU na określony tam towar lub usługę, wydrukowane na MODUŁACH  PARTNERÓW AKCJI posiadających sklepy online. 
 PLATFORMA ZAKUPOWA – internetowa platforma www.szalenstwozakupow.pl, na której znajdować się będą również wszystkie oferty PARTNERÓW AKCJI, adresy wszystkich sklepów i punktów usługowych biorących udział w AKCJI oraz Regulamin AKCJI. PLATFORMA ZAKUPOWA, po kliknięciu w daną ofertę, przekierowywać będzie bezpośrednio do sklepów internetowych PARTNERÓW AKCJI. 
 NIESPODZIANKA – prezent zapewniany przez Organizatora Uczestnikom AKCJI, którzy dokonają zakupów w ramach AKCJI na podstawie kuponów i MODUŁÓW pochodzących z uprzednio nabytego magazynu BURDA wraz z DODATKIEM. Szczegółowe opisy NIESPODZIANEK oraz zasady ich uzyskania zostały określone w niniejszym Regulaminie oraz w DODATKU. NIESPODZIANKI można odebrać tylko w STREFIE AKCJI w dniu 28.03.2020 r. od godziny 12.00 do 18.00. Jednorazowa wartość każdej NIESPODZIANKI nie przekracza kwoty 2 000 zł brutto. 
Strona 2 z 7 
 
 STREFY AKCJI – dedykowane AKCJI przestrzenie w wybranych centrach handlowych na terenie Polski: 
 
- Westfield Arkadia, ul. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa 
 
czynne w dniach 24-28.03.2020 r. w następujących godzinach: 
w dniach 24-26.03.2020 od 17.00 do 20.00 (projekcje filmowe w Cinema City), 
w dniu 27.03.2020 (piątek) od 16.00 do 20.00 
w dniu 28.03.2020 (sobota) od 12.00 do 19.00, z tym, że odbiór NIESPODZIANEK będzie możliwy w godzinach od 12.00 do 18.00 
- Wroclavia, ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław 
 
czynne w dniach 25-28.03.2020 r. w następujących godzinach: 
w dniach 25-26.03.2020 od 17.00 do 20.00, 
w dniu 27.03.2020 (piątek) od 16.00 do 20.00 
w dniu 28.03.2020 (sobota) od 12.00 do 19.00, z tym, że odbiór NIESPODZIANEK będzie możliwy w godzinach od 12.00 do 18.00 
 
§2  Uczestnictwo w AKCJI 
1. Uczestnikiem AKCJI może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i zaakceptowała Regulamin zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 poniżej (małoletni uczestniczą w AKCJI pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody swego przedstawiciela ustawowego), w dniach od 27 do 28 marca 2020 roku przyjdzie do sklepów lub punktów usługowych podmiotów wskazanych w DODATKU i dokona zakupów z okazaniem modułów zawartych w DODATKU lub zakupów w sklepach online PARTNERÓW AKCJI wykorzystując, o ile zostało podane, HASŁO RABATOWE zamieszczone w DODATKU. Uczestnik nie prowadzi działalności gospodarczej albo uczestnictwo w AKCJI nie jest związane z prowadzoną przez Uczestnika działalnością gospodarczą. 
2.  Adresy wszystkich sklepów i punktów usługowych PARTNERÓW AKCJI znajdują się na PLATORMIE ZAKUPOWEJ. 
 
§3  Przystąpienie do AKCJI 
 
1. Do AKCJI może przystąpić Uczestnik, który, zapoznał się uprzednio z Regulaminem oraz zaakceptował go bez zmian.  2. Małoletni przystępując do AKCJI oświadcza, że posiada skutecznie prawną zgodę przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w AKCJI.  3. Przystąpienie do AKCJI następuje w momencie wykorzystania dowolnego MODUŁU lub HASŁA RABATOWEGO umożliwiających korzystanie z RABATÓW oraz PREZENTÓW umieszczonych w DODATKU, pod warunkiem jego uprzedniego nabycia i okazania ORGANIZATOROWI dowodu jego nabycia (np. paragonu). 4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady AKCJI, chyba że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów AKCJI.  
 
§4   Zasady AKCJI – Zniżki i prezenty 
Strona 3 z 7 
 
 
1. Skorzystanie z RABATÓW i PREZENTÓW z wykorzystaniem KUPONÓW  będzie możliwe w sklepach i punktach usługowych PARTNERÓW AKCJI wymienionych na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ oraz w sklepach online PARTNERÓW AKCJI po wpisaniu HASŁA RABATOWEGO, jeżeli zostało one określone przez PARTNERÓW AKCJI. KUPON będzie każdorazowo określać termin obowiązywania oferty PARTNERA AKCJI uprawniającej do skorzystania z RABATU lub PREZENTU. 2. AKCJA polega na dokonywaniu zakupów w sklepach PARTNERÓW AKCJI, za okazaniem KUPONU, uprawniającego do otrzymania RABATU lub PREZENTU lub w sklepach online PARTNERÓW AKCJI przy wykorzystaniu HASŁA RABATOWEGO uprawniającego do otrzymania RABATU, jeżeli zostało ono ustalone przez PARTNERA AKCJI. 3. Podstawą otrzymania RABATU lub PREZENTU w sklepach PARTNERÓW AKCJI jest dokonanie zakupu określonego w MODULE zamieszczonym w DODATKU towaru lub usługi w terminie tam wskazanym oraz okazanie przy kasie oryginalnego KUPONU PARTNERA AKCJI lub KUPONU z platformy zakupowej. 4. W przypadku sklepów online PARTNERÓW AKCJI podstawą uzyskania RABATU lub PREZENTU jest podanie przy zakupie dokonywanym online, w dniach 27-28 MARCA 2020, HASŁA RABATOWEGO wydrukowanego na MODULE w DODATKU, jeżeli zostało ono określone przez PARTNERA AKCJI. 5. RABATY i PREZENTY oferowane w ramach AKCJI nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi w tym samym terminie w sklepach PARTNERÓW AKCJI, chyba że regulamin PARTNERA AKCJI mówi inaczej. 6. MODUŁY i KUPONY nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne produkty lub usługi. 7. Pracownik PARTNERA AKCJI biorącego udział w Akcji uprawniony jest do odmówienia przyjęcia MODUŁU/KUPONU i jego realizacji, jeżeli przedłożony MODUŁ/KUPON budzi jego wątpliwości co do autentyczności i/lub legalności pochodzenia. 
 
§5 Zasady AKCJI – NIESPODZIANKI 
 
1. NIESPODZIANKI dostępne będą w STREFIE AKCJI w dniu 28.03.2020 r. w godzinach od 12 do 18.00. 2. Zasady otrzymywania NIESPODZIANEK są następujące: a) Na podstawie odpowiedniego KUPONU z DODATKU oraz minimum 3 Paragonów (dalej: Paragony) z minimum 3 różnych sklepów (co najmniej 2 paragonów ze sklepów Partnerów obecnych w Centrum Handlowym biorącym udział w akcji) za dowolne zakupy z wykorzystaniem KUPONÓW dokonane w dniach 27-28 marca 2020 r. w sklepach i punktach usługowych PARTNERÓW AKCJI za minimalną kwotę 100 zł brutto przedłożonych osobiście na stoisku AKCJI w STREFIE AKCJI, Uczestnik wg własnego wyboru na zasadach określonych poniżej będzie uprawniony do otrzymania jednej z  NIESPODZIANEK. Lista NIESPODZIANEK zostanie udostępniona w CENTARCH HANDLOWYCH biorących udział w AKCJI RABATOWEJ w dniu 28.03.2020. 
 
b) Ww. kwoty, których przekroczenie po spełnieniu odpowiednich warunków uprawniają do odbioru danej NIESPODZIANKI obejmują sumy faktycznie wydane, tj. uwzględniające ewentualny otrzymany RABAT. 
 
c) W przypadku wyczerpania zapasów danej NIESPODZIANKI, Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania innej wybranej przez siebie NIESPODZIANKI, o ile zostaną spełnione warunki jej otrzymania.   
 
d) Liczba NIESPODZIANEK jest ograniczona do liczby wskazanych powyżej przy każdej z NIESPODZIANEK. 
 
e) Każdy Uczestnik AKCJI jest uprawniony do odbioru max. 3 NIESPODZIANEK na zasadach określonych w niniejszym punkcie, o ile zostaną spełnione warunki otrzymania NIESPODZIANKI. Każdy uczestnik może odebrać tylko jedną NIESPODZIANKĘ danego typu.  
 
f) NIESPODZIANKI będą wydawane Uczestnikom AKCJI niezwłocznie po okazaniu odpowiednich KUPONÓW i Paragonów na stoisku AKCJI w STREFIE AKCJI. 
 
Strona 4 z 7 
 
g) Paragony mogą zostać wykorzystane tylko raz i po otrzymaniu w STREFACH AKCJI NIESPODZIANKI zostaną one odpowiednio ostemplowane w celu uniemożliwienia ich ponownego wykorzystania. 
 
h) Towary widniejące na ostemplowanych paragonach, na podstawie których została odebrana NIESPODZIANKA, nie podlegają zwrotom. 
 
i) Uczestnik chcący odebrać NIESPODZIANKĘ zobowiązany jest do wypełnienia formularza, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej zwany „Formularzem”), celem rozliczenia należności publicznoprawnych przez Organizatora w związku z prowadzoną Akcją, w szczególności z przekazywanymi NIESPODZIANKAMI.    j) Organizator informuje, iż w trakcie oczekiwania na odebranie NIESPODZIANEK nie będzie akceptowane tzw. zajmowanie miejsc dla innych osób w kolejce oczekujących po w/w NIESPODZIANKI 
 
§6 Zasady Akcji – udział w warsztatach 
 
1. Warsztaty odbędą się w dniach 25-27.03.2020 w godzinach 17.00-20.00 w strefie Szaleństwa zakupów we Wroclavii we Wrocławiu. 2. Tematyka warsztatów każdego dnia będzie inna. Szczegóły zostaną przedstawione na stronie szalenstwozakupow.pl, Elle.pl, Glamour.pl. Warsztaty prowadzone będą przez ekspertów w danej dziedzinie. Przewidywany czas trwania warsztatów od godz. 17.00 do 20.00. Maksymalna liczba uczestników 10 osób w każdych warsztatach. 3. Warunkiem udziału w warsztatach jest uprzednia rejestracja poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie ell.pl. Pierwsze 10 osób, które wypełnią formularz z deklaracją chęci wzięcia udziału w warsztatach (na każdy warsztat prowadzony jest oddzielny nabór) otrzymają możliwość uczestniczenia w w/w wydarzeniach.  4. Organizator skontaktuje się z 30 pierwszymi osobami w celu potwierdzenia uczestnictwa w w/w warsztatach w terminie do 23.09.2020. Potencjalni uczestnicy w ciągu 2 dni roboczych będą zobowiązani do potwierdzenia swojej obecności oraz podanie: imienia, nazwiska, numeru telefonu w celu weryfikacji listy osób w dniu warsztatów. 5. W przypadku gdy któraś z osób nie będzie mogła wziąć udziału w w/w warsztatach Organizator skontaktuje się z kolejną osobą, która nadesłała zgłoszenie mailowe.  6. Organizator oraz podmioty przez niego upoważnione (m.in. prowadzący Warsztaty oraz Wroclavia) są uprawnieni do dokonywania dokumentacji fotograficznej oraz multimedialnej Warsztatów (również zawierającej wizerunek uczestnika Warsztatów), w tym do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi Warsztatami. Materiały te mogą zostać opublikowane/wyemitowane w celach informujących o Warsztatach, jak również w celach promocyjnych i reklamowych Warsztatów oraz Organizatora, w szczególności w prasie, telewizji, radiu, sieciach multimedialnych, w tym w Internecie. W celu wyrażenia zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestników Warsztatów, uczestnik zostanie poproszony o podpisanie stosownego oświadczenia.   
 
 
 
§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 
 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników akcji, uczestników warsztatów oraz odbierających NIESPODZIANKI jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl. 2. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
Strona 5 z 7 
 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. 3. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych uczestników akcji, uczestników warsztatów oraz odbierających NIESPODZIANKI znajdziesz tutaj https://www.szalenstwozakupow.pl/polityka-prywatnosci. 
 
 
§ 8  Reklamacje 
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia AKCJI Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w ust. 4 poniżej (dalej również: „Reklamacja”). 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń. 3. Reklamacje należy złożyć w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia AKCJI. 4. Reklamacje powinny być przesłane w formie pisemnej listem poleconym na następujący adres korespondencyjny: Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa z dopiskiem – Akcja „Szaleństwo Zakupów” - Reklamacja. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 5. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 6. Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 7. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony niezwłocznie drogą listowną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 8. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
 
§ 8 Postanowienia końcowe 
 
1. Treść Regulaminu jest dostępna na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ www.szalenstwozakupow.pl i w APILKACJI MOBILNEJ. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.     
 
Strona 6 z 7 
 
Załącznik nr 1 – Wzór treści Formularza odbioru Niespodzianki 
Imię: ..…………………………………………………………………………… 
Nazwisko: ………………………………………………………………….…… 
Adres zamieszkania: ………………………………………………………. 
Adres e-mail: ………………..…………………………………………………. 
[   ] * Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu. 
 
[   ] Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych dotyczących produktów i usług Burda Media Polska Sp. z o. o. oraz jej Partnerów.    [   ] Zgadzam się na otrzymywanie newslettera z najnowszymi artykułami i wiadomościami z serwisów modowych i kobiecych Burda Media Polska Sp. z o. o. 
 
*Pole obowiązkowe 
 
 
Podpis: ..……………………………………………………………………….. 
 
 
 
Administrator danych: Burda Media Polska Sp. z o. o., Marynarska 15, Warszawa. Inspektor Ochrony Danych: Z IOD można kontaktować się mailowo: iod@burdamedia.pl lub listownie na adres podany powyżej. Cel przetwarzania danych: Rozliczenia należności publicznoprawnych w związku z prowadzoną akcją, w szczególności z przekazywanymi Niespodziankami. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W razie wyrażenia odrębnej zgody – wysyłanie newslettera lub marketing bezpośredni. Podstawa prawna przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy administratora. Marketing elektroniczny - dobrowolna zgoda. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Okres przetwarzania: Dane przetwarzane w celu rozliczenia należności publicznoprawnych będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane nie dłużej niż 6 lat po wydaniu Niespodzianki lub zgłoszeniu reklamacji (okres przedawnienia roszczeń). W przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Dobrowolność: Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do odebrania Niespodzianki. Profilowanie i decyzje automatyczne: Dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. Przekazywanie danych poza EOG: Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Partnerzy: Reklamodawcy bezpośredni; Pośrednicy naszych usług; Wydawcy; Sieci reklamowe; Domy mediowe; Agencje interaktywne 
 
Strona 7 z 7 
 
Załącznik nr 2 – Wzór treści Formularza dotyczący udziału w warsztatach 
 
Imię: ..…………………………………………………………………………… 
Adres e-mail: ………………..…………………………………………………. 
 
[   ] * Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu. 
 
[   ] Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych dotyczących produktów i usług Burda Media Polska Sp. z o. o. oraz jej Partnerów.    [   ] Zgadzam się na otrzymywanie newslettera z najnowszymi artykułami i wiadomościami z serwisów modowych i kobiecych Burda Media Polska Sp. z o. o.   *Pole obowiązkowe 
 
 
 
Podpis: ..……………………………………………………………………….. 
 
Administrator danych: Burda Media Polska Sp. z o. o., Marynarska 15, Warszawa. Inspektor Ochrony Danych: Z IOD można kontaktować się mailowo: iod@burdamedia.pl lub listownie na adres podany powyżej. Cel przetwarzania danych: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W razie wyrażenia odrębnej zgody – wysyłanie newslettera lub marketing bezpośredni. Podstawa prawna przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą Art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy administratora. Marketing elektroniczny - dobrowolna zgoda. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Okres przetwarzania: Dane będą przetwarzane nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu warsztatów lub zgłoszeniu reklamacji (okres przedawnienia roszczeń). W przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Dobrowolność: Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w warsztatach. Profilowanie i decyzje automatyczne: Dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. Przekazywanie danych poza EOG: Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Partnerzy: Reklamodawcy bezpośredni; Pośrednicy naszych usług; Wydawcy; Sieci reklamowe; Domy mediowe; Agencje interaktywne 
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju

w dniach 20 marca - 26 marca 2020 roku

POD HASŁEM „Zostań w domu, rabaty on-line”

 

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:

1.Organizator – BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;

2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;

3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;

4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym Briju;

5. Uczestnik – Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line;

6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem  „Zostań w domu, rabaty on-line”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;

7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę.

8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu;

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Sklepie Internetowym  www.briju.pl.

 

§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU

1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.

2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski.

3. Rabat  może  być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 20 marca - 26 marca 2020 roku

4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1. lub 4.2. :

4.1 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku”

4.2 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku”.

 

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1  powyżej, dokonujący zakupu w dowolnym salonie stacjonarnym, jest uprawniony do otrzymania:

a) 20% rabatu na zakup wybranego asortymentu srebra i stali (z wyłączeniem kolekcji Nomination)

b) 15% rabatu na zakup wybranego asortymentu złota, brylantów i/lub zegarków (z wyłączeniem kolekcji Nomination)

 

5.1 Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.2 powyżej, dokonujący zakupu w dowolnym salonie stacjonarnym, jest uprawniony do otrzymania:

a) 20% rabatu na zakup wybranego asortymentu srebra i stali (z wyłączeniem kolekcji Nomination)

b) 15% rabatu na zakup wybranego asortymentu złota, brylantów i/lub zegarków (z wyłączeniem kolekcji Nomination)

6. Z Promocji wyłączona jest kolekcja Nomination.

6. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji.

 

§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW

1. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 60 dni od dnia nabycia Towaru.

2. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.

3. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe.

4. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru. 

5. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi.

7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.

 

 

§ 4. SKARGI

1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.

2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „Zostań w domu, rabaty on-line”.

 

3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. 

4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora.

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju
w dniach 24 lutego - 8 marca 2020 roku
POD HASŁEM „Blask Kobiecego Piękna”
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851, Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line;
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem „Blask Kobiecego Piękna”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;
7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu;
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonie Briju oraz w Sklepie Internetowym www.briju.pl.
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski.
3. Rabat może być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 24 lutego - 8 marca 2020 roku
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1. lub 4.2. :
4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku lojalnościowego oraz przed zakupem na zasadach Promocji zeskanuje numer karty.
4.2. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i nie posiada numeru karty tego programu lojalnościowego.
4.3 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku” oraz w trakcie dokonywania zakupu na zasadach Promocji wprowadzi w pole kod rabatowy numer karty programu lojalnościowego Organizatora.
4.4 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku”.
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1 powyżej, dokonujący zakupu w dowolnym salonie stacjonarnym, jest uprawniony do otrzymania rabatu na wybrany asortyment biżuterii i zegarków w wysokości zgodnej z tabelą rabatów w zał. 1 niniejszego Regulaminu.
5.1 Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.2 powyżej, dokonujący zakupu w dowolnym salonie stacjonarnym, jest uprawniony do otrzymania rabatu na wybrany asortyment biżuterii i zegarków w wysokości zgodnej z tabelą rabatów w zał. 2 niniejszego Regulaminu.
5.2 Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania rabatu na wybrany asortyment biżuterii i zegarków w wysokości zgodnej z tabelą rabatów w zał. 2 niniejszego Regulaminu.
5.3 Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.4 powyżej, jest uprawniony do otrzymania rabatu na wybrany asortyment biżuterii i zegarków w wysokości zgodnej z tabelą rabatów w zał. 2 niniejszego Regulaminu.
6. Z Promocji wyłączona jest kolekcja Nomination.
6. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji.
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.
3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.
4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe.
5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.
6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi.
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.
§ 4. SKARGI
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „Blask Kobiecego Piękna”.
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora.

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju
w dniach 30 stycznia - 17 lutego 2020 roku
POD HASŁEM „Promocja „Voucher“ NOMINATION ITALY”
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp Z O.O. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851, Kapitał Zakładowy Spółki: 5 000.00 PLN;
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line;
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem „Promocja „Voucher“ NOMINATION ITALY”, w ramach której otrzymuje do zakupów gratis na zasadach określonych w Regulaminie;
7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania prze Klienta gratisu;
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja Promocyjna otrzymania gratisu obowiązuje w Salonie Briju oraz w Sklepie Internetowym www.briju.pl.
§ 2. ZASADY WYDANIA GRATISU
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 2. Oferta dotyczy zamówień oraz zakupów realizowanych na terenie Polski.
3. Gratis może być wydany przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 30 stycznia - 17 lutego 2020 roku
4. Zasady promocji: Klient otrzymuje podstawową bazę GRATIS – 030000 (CA) do zakupu za min 158 zł, np. do zakupu 2 elementów Gold z grupy cenowej CC tj. 79 zł klient otrzymuje bazę 030000 (CA) GRATIS
5. Promocją objęte są wyłącznie modele z kolekcji Composable.
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był wydany gratis, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był wydany gratis, nie podlegają zwrotowi.
3. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.
4. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.
5. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.
4. Gratis wydany do zakupów nie podlega reklamacji, zwrotom i wymianie na inny produkt.
§ 4. SKARGI
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „Promocja „Voucher“ NOMINATION ITALY”
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju

w dniach 30 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku

POD HASŁEM „Promocja obrączki do -30%”

 

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:

1.Organizator – BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;

2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;

3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;

4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;

5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line;

6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem  „Promocja obrączki do -30%”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;

7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę.

8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu;

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonie Briju  oraz w Sklepie Internetowym  www.briju.pl.

§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU

1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.

2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski.

3. Rabat  może  być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 30 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku

4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1., 4.2. lub 4.3.:

4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada numer karty tego programu lojalnościowego oraz przed zakupem na zasadach Promocji zeskanuje kod karty programu lojalnościowego Organizatora.

4.2. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i nie posiada numeru karty tego programu lojalnościowego.

4.3 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest zarejestrowanym lub nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku”.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1  powyżej, jest uprawniony do otrzymania:

a) rabatu na zakup wybranego asortymentu obrączek z rabatem -20%. Lista modeli objętych rabatem -20% stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

a) rabatu na zakup wybranego asortymentu obrączek z rabatem -30%. Lista modeli objętych rabatem -30% stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.2 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:

a) rabatu na zakup wybranego asortymentu obrączek z rabatem -20%. Lista modeli objętych rabatem -20% stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

a) rabatu na zakup wybranego asortymentu obrączek z rabatem -30%. Lista modeli objętych rabatem -30% stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:

a) rabatu na zakup wybranego asortymentu obrączek z rabatem -20%. Lista modeli objętych rabatem -20% stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

a) rabatu na zakup wybranego asortymentu obrączek z rabatem -30%. Lista modeli objętych rabatem -30% stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

6. Rabaty o których mowa w pkt.5 powyżej dotyczą wyłącznie obrączek ze złota. Obrączki platynowe są wyłączone z promocji i sprzedawane będą tylko w cenie regularnej.

7. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji.

 

§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW

1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.

2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.

3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.

4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe.

5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru. 

6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi.

7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.

 

§ 4. SKARGI

1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.

2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „Promocja obrączki do -30%”.

 

3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. 

4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora.

 

 

Załącznik 1

Lista modeli objętych rabatem -20%:

OB0000-108,OB0001-108, OB0002-108, OB0003-108, OB0004-108, OB0005-108, OB0006-108, OB0007-108, OB0008-108, OB0009-108, OB0010-108, OB0011-108, OB0012-108, OB0013-108, OB0014-108, OB0015-108, OB0016-108, OB0017-108, OB0018-108, OB0039-108, OB0040-108, OB0041-108, OB0042-108, OB0043-108, OB0044-108, OB0045-108, OBI-00016, OBI-00043, OBI-00044, OBI-00054, OBI-00050, OBI-00053, OBI-00019, OBI-00009, OBI-00052, OBI-00013

Załącznik 2

Lista modeli objętych rabatem -30%:

OBI-00030, OBI-00029, OBI-00010, OBI-00028, OBI-00031, OBI-00024, OBI-00011, OBI-00025, OBI-00036, OBI-00018, OBI-00037, OBI-00038, OBI-00039, OBI-00005, OBI-00026, OBI-00020, OBI-00040, OBI-00027, OBI-00041, OBI-00032, OBI-00033, OBI-00008, OBI-00034, OBI-00035, OBI-00048, OBI-00049, OBI-00051, OB0019-108, OB0020-108, OB0021-108, OB0022-108, OB0023-108, OB0024-108, OB0025-108, OB0026-108, OB0027-108, OB0028-108, OB0029-108, OB0030-108, OB0031-108, OB0032-108, OB0033-108, OB0034-108, OB0035-108, OB0036-108, OB0037-108, OB0038-108, OB0046-108, OB0047-108, OB0048-108, OB0049-108, OB0050-108, OB0051-108, OB0052-108, OB0053-108, OB0054-108, OB0055-108, OB0056-108, OB0057-108, OB0058-108, OB0059-108, OB0060-108, OB0061-108, OB0062-108,OB0063-108, OB0064-108, OB0065-108, OB0066-108, OB0067-108, OB0068-108, OB0069-108, OB0070-108, OB0071-108, OB0072-108, OB0073-108, OB0074-108, OB0075-108, OB0076-108, OB0077-108, OB0078-108, OB0079-108, OB0080-108, OB0081-108, OB0082-108, OB0083-108, OB0084-108, OB0085-108, OB0086-108, OB0087-108, OB0088-108, OB0089-108, OB0090-108, OB0091-108, OB0092-108, OB0093-108, OB0094-108, OB0095-108, OB0096-108, OB0097-108, OB0098-108, OB0099-108, OB0100-108, OB0101-108, OB0102-108, OB0103-108, OB0104-108, OB0105-108, OB0106-108, OB0107-108, OB0108-108, OB0109-108, OB0110-108, OB0111-108, OB0112-108, OB0113-108, OB0114-108, OB0115-108, OB0116-108, OB0117-108, OB0118-108, OB0119-108, OB0120-108, OB0121-108, OB0122-108, OB0123-108, OB0124-108, OB0125-108, OB0126-108, OB0127-108, OB0128-108, OB0129-108, OB0130-108, OB0131-108, OB0132-108, OB0133-108, OB0134-108, OB0135-108, OB0136-108, OB0137-108, OB0138-108, OB0139-108, OB0140-108, OB0141-108, OB0142-108, OB0143-108, OB0144-108, OB0145-108, OB0146-108, OB0147-108, OB0148-108, OB0149-108, OB0150-108, OB0151-108, OB0152-108, OB0153-108, OB0154-108, OB0155-108, OB0156-108, OB0157-108, OB0158-108, OB0159-108, OB0160-108, OB0161-108, OB0162-108, OB0163-108, OB0164-108, OB0165-108, OB0166-108, OB0167-108, OB0168-108, OB0169-108, OB0170-108, OB0171-108, OB0172-108, OB0173-108, OB0174-108, OB0175-108, OB0176-108, OB0177-108, OB0178-108, OB0179-108, OB0180-108, OB0181-108, OB0182-108, OB0183-108, OB0184-108, OB0185-108, OB0186-108

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju
w dniach 27 stycznia - 16 lutego 2020 roku
POD HASŁEM „Walentynki Pełne Blasku”
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851, Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line;
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem „Walentynki Pełne Blasku”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;
7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu;
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonie Briju oraz w Sklepie Internetowym www.briju.pl.
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski.
3. Rabat może być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 27 stycznia - 16 lutego 2020 roku
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1. lub 4.2. :
4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku lojalnościowego oraz przed zakupem na zasadach Promocji zeskanuje numer karty.
4.2. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i nie posiada numeru karty tego programu lojalnościowego.
4.3 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku” oraz w trakcie dokonywania zakupu na zasadach Promocji wprowadzi w pole kod rabatowy numer karty programu lojalnościowego Organizatora.
4.4 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku”.
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1 powyżej, dokonujący zakupu w dowolnym salonie stacjonarnym, jest uprawniony do otrzymania:
a) 25% rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii (z wyłączeniem kolekcji Nomination)
b) 15% rabatu na zakup wybranego asortymentu zegarków
5.1 Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.2 powyżej, dokonujący zakupu w dowolnym salonie stacjonarnym, jest uprawniony do otrzymania:
a) 15% rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii (z wyłączeniem kolekcji Nomination)
b) 10% rabatu na zakup wybranego asortymentu zegarków
5.2 Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:
a) 25% rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii (z wyłączeniem kolekcji Nomination)
b) 15% rabatu na zakup wybranego asortymentu zegarków
5.3 Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.4 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:
a) 15% rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii (z wyłączeniem kolekcji Nomination)
b) 10% rabatu na zakup wybranego asortymentu zegarków
6. Z Promocji wyłączona jest kolekcja Nomination.
6. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji.
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.
3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.
4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe.
5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.
6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi.
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.
§ 4. SKARGI
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „Walentynki Pełne Blasku”.
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora.

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju
w dniach 23 stycznia 2020 roku - 29 lutego 2020 roku
POD HASŁEM „Zimowa Oferta Specjalna – Dodatkowe -10%”
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851, Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line;
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem „Zimowa Oferta Specjalna – Dodatkowe -10%”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;
7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu;
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonie Briju oraz w Sklepie Internetowym www.briju.pl.
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski.
3. Rabat może być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 23 stycznia 2020 roku - 29 lutego 2020 roku
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1. lub 4.2. :
4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę tego programu lojalnościowego oraz przed zakupem na zasadach Promocji okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora.
4.2. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i nie posiada karty tego programu lojalnościowego.
4.3 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest zarejestrowanym lub nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku”.
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii i zegarków w wysokości ustalonej przez Organizatora
Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.2 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii i zegarków w wysokości ustalonej przez Organizatora
Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii i zegarków w wysokości ustalonej przez Organizatora
6. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji.
7. Dodatkowy rabat -10% obowiązuje na produkty objęte Zimową Ofertą Specjalną. Rabat -10% w salonach stacjonarnych zostaje naliczony od ceny wyprzedażowej widocznej na metce oraz udzielony przy kasie. Rabat -10% w sklepie internetowym został naliczony od wyjściowej ceny wyprzedażowej, ostateczna cena produktu jest już widoczna na karcie produktu.
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.
3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.
4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe.
5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.
6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi.
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.
§ 4. SKARGI
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „Zimowa Oferta Specjalna”.
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju
w dniach 5 – 7 grudnia 2019 roku
POD HASŁEM „MIKOŁAJKI PEŁNE BLASKU”
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851, Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line;
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem „MIKOŁAJKI PEŁNE BLASKU”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;
7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu;
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonie Briju oraz w Sklepie Internetowym www.briju.pl.
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski.
3. Rabat może być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 5-7 grudnia 2019 roku
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1. - 4.4. :
4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku oraz przed zakupem na zasadach Promocji zeskanuje kod karty Klienta w aplikacji mobilnej programu lojalnościowego lub okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora.
4.2. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku oraz przed zakupem na zasadach Promocji zarejestruje się w aplikacji programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i zeskanuje kod karty Klienta w aplikacji mobilnej programu lojalnościowego lub okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora.
4.3. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku.
4.4 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest lub nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku.” Rabat w sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl naliczony jest automatycznie. Promocyjna cena widoczna przy produkcie uwzględnia już rabat udzielony z tytułu promocji „Mikołajki Pełne Blasku”. W przypadku chęci skorzystania z innej promocji, o której mowa w pkt. 5.1 a) należy zaznaczyć ten fakt w polu „uwagi”.
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1 oraz 4.2 powyżej, dokonujący zakupu w dowolnym salonie stacjonarnym, jest uprawniony do otrzymania:
a) prezentu do zakupu za kwotę od 200 zł,
lub
b) 20% rabatu na zakup asortymentu biżuterii (z wyłączeniem kolekcji Nomination) i/lub 15% rabatu na zakup asortymentu zegarków
5.1 Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:
a) prezentu do zakupu za kwotę od 200 zł,
lub
b) 20% rabatu na zakup asortymentu biżuterii (z wyłączeniem kolekcji Nomination) i/lub 15% rabatu na zakup asortymentu zegarków.
W przypadku zakupów w sklepie internetowym rabat naliczony jest automatycznie. Promocyjna cena widoczna przy produkcie uwzględnia już rabat udzielony z tytułu promocji „Mikołajki Pełne Blasku”. W przypadku chęci skorzystania z innej promocji, o której mowa w pkt. 5.1 a) należy zaznaczyć ten fakt w polu „uwagi”. Wówczas zostanie naliczona regularna cena zakupionych produktów, a do zakupów zostanie dołożony prezent.
7. Promocje, o których mowa w pkt. 5 oraz 5.1 powyżej nie mogą być łączone ze sobą oraz z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani też z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z
rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji.
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.
3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.
4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe.
5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.
6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi.
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.
§ 4. SKARGI
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem MIKOŁAJKI PEŁNE BLASKU”
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju
w dniach 7.11-24.12.2019
POD HASŁEM „ZIMOWA OFERTA SPECJALNA”
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp Z O.O. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851, Kapitał Zakładowy Spółki: 5 000.00 PLN;
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;
3. Towary – biżuteria i zegarki oferowane do sprzedaży w Salonach Briju;
4. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie;
5. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju - akcja promocyjna pod hasłem „ZIMOWA OFERTA SPECJALNA” w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;
6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej;
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonach Briju.
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
2. Rabat może być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 7.11-24.12.2019 roku.
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach 7.11-24.12.2019 roku obowiązywania Promocji dokona zakupu dowolnych, minimum dwóch produktów z asortymentu biżuterii i/lub zegarków (z wyłączeniem kolekcji Nomination).
5. Przy zakupie kompletu, o którym mowa § 2. pkt. 4 Klient może zakupić drugą tańszą sztukę z rabatem -25% oraz trzecią, najtańszą sztukę z rabatem -50%
6. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych.
7. Promocja nie dotyczy kolekcji Nomination.
8. Rabat, o którym mowa w § 2 pkt. 5 nie może być łączony z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. Towary przecenione lub objęte innymi obniżkami oferowane w Salonie nie podlegają rabatowi z akcji „ZIMOWA OFERTA SPECJALNA”. W przypadku obowiązywania
innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w § 2 pkt. 5 od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji.
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, nie podlegają zwrotowi.
3. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.
4. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.
5. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.
§ 4. SKARGI
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „ZIMOWA OFERTA SPECJALNA”.
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju 
w dniach 22 – 31 października 2019 roku  
POD HASŁEM „50 ZŁ RABATU ZA ZAKUPY” 
 
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:  
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;  
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;  
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;  
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;  
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line; 
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem  „50 ZŁ RABATU ZA ZAKUPY”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;  
7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę. 
8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu; 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonie Briju  oraz w Sklepie Internetowym  www.briju.pl. 
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU 
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski. 
3. Rabat  może  być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 23 – 31 października 2019 roku. 
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1. lub 4.2. :  
4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę tego programu lojalnościowego oraz przed zakupem na zasadach Promocji okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora. 
4.2. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i nie posiada karty tego programu lojalnościowego. 
4.3 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest zarejestrowanym lub nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku”. 
 
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1, 4.2 oraz 4.3 powyżej, dokonujący zakupu w dowolnym salonie stacjonarnym lub sklepie internetowym briju.pl, jest uprawniony do otrzymania:  
a) rabatu w wysokości minimum 50 zł przy zakupach biżuterii za kwotę minimum 200 zł. Wartość rabatu w przypadku zakupów na wyższą kwotę będzie naliczana proporcjonalnie do ceny detalicznej brutto zakupionych produktów i będzie ona stanowiła 25% wartości tych produktów przed rabatem. 
6. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie obowiązuje przy zakupach zegarków oraz kolekcji Nomination. 
7. Rabaty, o których mowa w pkt. 5 powyżej nie mogą być łączone z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji. 
 
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW 
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.  
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.  
3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.  
4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe. 
5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.   
6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi. 
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.  
 

 
§ 4. SKARGI 
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.  
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „50 ZŁ RABATU ZA ZAKUPY” 
 
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.   
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.  
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.  
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju 
w dniach 9 – 19 października 2019 roku  
POD HASŁEM „DNI PEŁNE BLASKU” 
 
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:  
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;  
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;  
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;  
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;  
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line; 
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem  „DNI PEŁNE BLASKU”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;  
7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę. 
8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu; 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonie Briju  oraz w Sklepie Internetowym  www.briju.pl. 
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU 
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski. 
3. Rabat  może  być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 13-26 maja 2019 roku 
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1. lub 4.2. :  
4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę tego programu lojalnościowego oraz przed zakupem na zasadach Promocji okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora. 
4.2. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju założy kartę tego programu lojalnościowego oraz przed zakupem na zasadach Promocji okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora. 
4.3 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku” oraz w trakcie dokonywania zakupu na zasadach Promocji wprowadzi w pole kod rabatowy numer karty programu lojalnościowego Organizatora 
 
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1 oraz 4.2  powyżej, dokonujący zakupu w dowolnym salonie stacjonarnym, jest uprawniony do otrzymania:  
a) 25% rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii (z wyłączeniem kolekcji Nomination) 
b) 15% rabatu na zakup wybranego asortymentu zegarków 
 
Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:  
a) 25% rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii (z wyłączeniem kolekcji Nomination) 
b) 15% rabatu na zakup wybranego asortymentu zegarków 
 
7. Rabaty, o których mowa w pkt. 5 powyżej nie mogą być łączone z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji. 
 
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW 
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.  
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.  
3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.  
4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe. 
5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.   
6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi. 
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.  
 
 
§ 4. SKARGI 
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.  
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „DNI PEŁNE BLASKU” 
 
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.   
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.  
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.  
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora. 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju 
w dniach 11-28 października 2019 roku  
POD HASŁEM „Promocja „Voucher“ NOMINATION ITALY” 
 
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:  
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp Z O.O. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 5 000.00 PLN;  
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;  
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;  
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;  
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line; 
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem  „Promocja „Voucher“ NOMINATION ITALY”, w ramach której otrzymuje do zakupów gratis na zasadach określonych w Regulaminie;  
7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania prze Klienta gratisu; 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Akcja Promocyjna otrzymania gratisu obowiązuje w Salonie Briju oraz w Sklepie Internetowym  www.briju.pl. 
§ 2. ZASADY WYDANIA GRATISU 
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
2. Oferta dotyczy zamówień oraz zakupów realizowanych na terenie Polski. 
3. Gratis  może  być wydany przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 11-28.10.2019 
4. Zasady promocji: Klient otrzymuje podstawową bazę GRATIS – 030000 (CA) do zakupu za min 158 zł, np. do zakupu 2 elementów Gold z grupy cenowej CC tj. 79 zł klient otrzymuje bazę 030000 (CA) GRATIS 
5. Promocją objęte są wyłącznie modele z kolekcji Composable. 
 
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW 
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był wydany gratis, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.  
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był wydany gratis, nie podlegają zwrotowi.  
3. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.  
4. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.   
5. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.  
4. Gratis wydany do zakupów nie podlega reklamacji, zwrotom i wymianie na inny produkt. 
 
§ 4. SKARGI 
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.  
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „Promocja „Voucher“ NOMINATION ITALY” 
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.   
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.  
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.  
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora. 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju 
w dniach 6 czerwca 2019 roku – 17 sierpnia 2019 roku  
POD HASŁEM „Letnia Wyprzedaż” 
 
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:  
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;  
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;  
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;  
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;  
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line; 
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem  „Letnia Wyprzedaż”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;  
7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę. 
8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu; 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonie Briju  oraz w Sklepie Internetowym  www.briju.pl. 
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU 
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski. 
3. Rabat  może  być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 6 czerwca 2019 roku – 17 sierpnia 2019 roku 
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1., 4.2. lub 4.3.:  
4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę tego programu lojalnościowego oraz przed zakupem na zasadach Promocji okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora. 
4.2. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i nie posiada karty tego programu lojalnościowego. 
4.3 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest zarejestrowanym lub nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku”. 
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1  powyżej, jest uprawniony do otrzymania:  
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii i zegarków w wysokości ustalonej przez Organizatora 
Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.2 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:  
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii i zegarków w wysokości ustalonej przez Organizatora 
Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:  
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii i zegarków w wysokości ustalonej przez Organizatora 
6. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji. 
 
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW 
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.  
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.  
3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.  
4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe. 
5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.   
6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi. 
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.  
 
 
§ 4. SKARGI 
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.  
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „Letnia Wyprzedaż”. 
 
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.   
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.  
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.  
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora. 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „STYLOWE ZAKUPY“ – wiosna 2019 
 
A. Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Stylowe zakupy” (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem). Organizator jest wydawcą miesięczników „Twój STYL” oraz „SHOW”.   
 
2. Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynów „Twój STYL” i „SHOW” skorzystania z rabatów na zakupy na podstawie Kuponów rabatowych, które będą zamieszczone w kwietniowym (4/2019) wydaniu magazynu „Twój STYL” oraz kwietniowym (7/2019) wydaniu magazynu „SHOW”. Kupony rabatowe uprawniały będą do zrobienia zakupów w sklepach/skorzystania z usług firm uczestniczących w Akcji Promocyjnej. 
 
3. Partnerami Akcji Promocyjnej są firmy zaprezentowane na łamach ww. czasopism, działające na terenie Polski, udzielające rabatu/lub innej promocji czytelnikom magazynu „Twój STYL” i magazynu „SHOW” na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach/na usługi świadczone we wskazanych miejscach, w formie i terminie opisanych na kuponie rabatowym.   4. Uczestnikami Akcji Promocyjnej są czytelnicy magazynów „Twój STYL” i „SHOW”. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może byd każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośd do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizowad uprawnienie wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego. 
 
5.  Głównym Sponsorem Akcji Promocyjnej jest Bank Millenium S.A. 
B.    Czas trwania Akcji Promocyjnej 
 
1. Kupony rabatowe zamieszczone w kwietniowym (4/2019) magazynie „Twój STYL” (na rynku  15 marca 2019 roku) i w kwietniowym (7/2019) magazynie „SHOW” (na rynku 1 kwietnia 2019), będą realizowane w sklepach w dniach 12 - 14 kwietnia 2019 roku, a w przypadku usług w dniach 12 – 20 kwietnia 2019 roku na terenie Polski, we wszystkich sklepach /punktach udzielających rabatu/, w godzinach ich otwarcia, oraz w sklepach internetowych w dniach 12-16 kwietnia 2019 roku. 
 
2. W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym. 
 
C.    Zasady Akcji Promocyjnej 
 
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może byd każda osoba, która nabyła kwietniowe (4/2019) wydanie magazynu „Twój STYL” lub kwietniowe (7/2019) wydanie magazynu „SHOW” i posiada zamieszczony/e w nich  Kupon/y rabatowe. 

 
 
2. Aby zrealizowad Kupon rabatowy należy wyciąd go z ww. magazynów, a następnie przedstawid w dniach 12, 13 lub 14 kwietnia 2019 roku przy zakupie wybranego produktu w sklepach. Aby zrealizowad Kupon rabatowy na usługi należy wyciąd go z ww. magazynów, a następnie przedstawid w dniach 12-20 kwietnia 2019 roku przy zakupie wybranej usługi w punkcie udzielającym rabatu, wskazanym na Kuponie rabatowym. W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym. 
 
3. W przypadku zakupów on-line (tj. w sklepach internetowych) przy płaceniu należy wpisad kod rabatowy (hasło) znajdujący się na Kuponie rabatowym. 
 
4. Wysokośd rabatu, rodzaj promocji (np. oferowany przez Partnera prezent) oraz szczegółowe warunki oferty zostały opisane na Kuponie rabatowym każdego Partnera. 
 
5. Każdy Kupon rabatowy może byd wykorzystany przez Czytelnika tylko jeden raz i w ramach jednego zakupu; po dokonaniu zakupu Kupon rabatowy powinien byd pozostawiony w sklepie, w którym dokonano zakupu. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowego zakupu, bez względu na ilośd sztuk, chyba że wzbudza ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży. Rabat wynikający z Kuponu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami ani z innymi kuponami rabatowymi. 
 
6. Adresy sklepów/punktów wszystkich Partnerów biorących udział w Akcji Promocyjnej znajdują się na stronie www.styl.pl/stylowezakupy, zamieszczone w postaci wyszukiwarki. 
 
7. Promocja dostępna w ramach Akcji Promocyjnej, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie w sklepach/punktach Partnerów.  
 
8. Uprawnienia wynikające z posiadania Kuponu rabatowego nie będą realizowane po zakooczeniu Akcji Promocyjnej, chyba że taka informacja znajdzie się na Kuponie rabatowym.  
 
D.    Postanowienia końcowe   
 
1. Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielid rabatu czytelnikom magazynu „Twój STYL” oraz czytelnikom magazynu „SHOW” na podstawie okazanych przez czytelników Kuponów rabatowych pochodzących z kwietniowego (4/2019) wydania magazynu „Twój STYL” oraz kwietniowego (7/2019) wydania magazynu „SHOW”. 
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w poszczególnych sklepach/punktach. 
 
3. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem. 
 
4. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną należy zgłaszad pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty zakooczenia Akcji Promocyjnej.  
 
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie www.regulaminy.pl a także na stronie internetowej www.styl.pl/stylowezakupy 

 

Regulamin programu rabatowego „BRIJU WIĘCEJ BLASKU”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) programu „BRIJU WIĘCEJ BLASKU”, (zwanego dalej „Programem") organizowanego przez BRIJU 1920 Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851, Kapitał Zakładowy Spółki: 62 084 700 PLN, przeznaczonego dla stałych Klientów Salonów Jubilerskich „BRIJU” prowadzonych pod marką BRIJU (zwanych dalej „Salonami”), jest dokumentem regulującym warunki uczestnictwa w tym Programie.

2. Uczestnikiem Programu, (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i spółki osobowe prawa handlowego.

3. BRIJU zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O zmianach Regulaminu BRIJU powiadamia Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.

4. Do Programu można przystąpić po dokonaniu jednorazowo zakupu towarów w Salonie na kwotę minimum 500 złotych oraz po wypełnieniu i podpisaniu karty zgłoszeniowej dostępnej w Salonach, (zwanej dalej „Kartą Zgłoszeniową”). Przez przystąpienie do Programu Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu. BRIJU dopuszcza też możliwość zarejestrowania Uczestnika, który przedstawił zbiór paragonów na kwotę równą lub wyższą 500 zł za zakupy w dowolnych Salonach BRIJU z okresu poprzedzającego wejście w życie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik na Karcie Zgłoszeniowej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników wprowadzane są do bazy danych, której administratorem jest BRIJU 1920 Sp. z o.o. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie

 

danych osobowych dla celów Programu jest równoznaczne z wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie.

6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

§ 2 Warunki przystąpienia do Programu

1. Osoba przystępująca do Programu musi dokonać jednorazowo dowolnego zakupu na kwotę równą lub wyższą sumie 500 złotych w jednym z Salonów lub przedstawić zbiór paragonów na kwotę równą lub wyższą 500 zł za zakupy w dowolnych Salonach BRIJU z okresu poprzedzającego wejście w życie niniejszego Regulaminu oraz właściwie wypełnić Kartę Zgłoszeniową. Karta Zgłoszeniowa musi być wypełniona czytelnie i podpisana. Po wypełnieniu Karty Zgłoszeniowej, Uczestnik otrzymuje specjalną kartę Programu, (zwaną dalej: „Kartą Programu”).

§ 3 Warunki wydania karty Programu

1. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić wszystkie pola na Karcie Zgłoszeniowej, podając swoje dane osobowe w sposób zgodny ze stanem faktycznym. W rubryce "adres" Uczestnik musi podać swój dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu. Wszystkie te pola są obowiązkowe i warunkują wydanie karty Programu BWB.

§ 4 Karta Programu i rabaty

1. Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

2. Karta Programu nie jest zbywalna i nie może być przekazywana osobom trzecim.

 

3. Rodzaje Kart Programu:

a) BIAŁA – numeryczna, wydawana po wypełnieniu przez Klienta Karty Zgłoszeniowej – uprawnia do otrzymania 6% rabatu przy każdym zakupie z wyłączeniem zakupów produktów będących w promocji bądź przecenionych i produktów wyłączonych z akcji rabatowej przez BRIJU,

b) CZARNA – uprawniająca do rabatu w wysokości 12% przy każdym zakupie na zasadach identycznych jak w przypadku karty BIAŁEJ.

4. Klienci posiadający kartę BRIJU WIĘCEJ BLASKU – BIAŁĄ, którzy w ciągu dwóch lat od daty jej wydania dokonają w Salonach BRIJU zakupów na kwotę łączną 5000 złotych lub więcej, otrzymają na swój adres korespondencyjny kartę BRIJU WIĘCEJ BLASKU - CZARNĄ – jednocześnie ważność traci dotychczasowa karta BIAŁA posiadana przez takiego Klienta. Raz wydana karta -12% nie pozostaje przypisana do Klienta na stałe - aby utrzymać rabat 12% Klient w przeciągu kolejnych dwóch lat musi ponowić zakupy na łączną kwotę 5000 zł.

§ 5 Uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie, kradzież Karty Programu

1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub innej utraty Karty klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić BRIJU – za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres jest dostępny na stronie internetowej. Pracownicy Salonów BRIJU nie posiadają uprawnienia dokonania blokady Kart. Zablokowanie Karty następuje wyłącznie po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika. Zgromadzoną wartość rabatu, zablokowaną z powodu utraty Karty BRIJU przepisze na nowo wydaną Kartę Programu tylko i wyłącznie na wyraźne życzenie Uczestnika.

§ 6 Korzystanie z Karty Programu

1. Do każdej Karty Programu przypisany jest stały rabat. Na dzień wejścia w życie Regulaminu stały rabat wynosi 6 (SZEŚĆ) procent (%) aktywny od pierwszej transakcji Klienta – dla karty BIAŁEJ od momentu wydania karty, a w przypadku kart CZARNEJ stały rabat wynosi 12 (DWANAŚCIE) procent (%), aktywny w systemie od następnego dnia po przekroczeniu wymaganego obrotu na karcie. Rabaty przysługują od regularnych cen detalicznych.

 

2. Stały rabat przypisany Uczestnik może zrealizować począwszy od transakcji dokonanej przy wydaniu Karty Programu. Istnieje możliwość udzielenia rabatu od transakcji, w związku

z którą wydano Kartę Programu.

3. Stałe rabaty nie łączą się z rabatami lub innymi promocjami, wynikającymi z aktualnych promocji w Salonach chyba, że zasady takich promocji wyraźnie stanowią inaczej.

§ 7 Ważność Karty Programu

1. Karty utrzymują ważność w okresie 2 (dwóch) lat od momentu wydania ich przez Uczestnikowi.

2. BRIJU zastrzega sobie prawo zmiany tego terminu.

Ramy czasowe Programu

1. Program wchodzi w życie w dniu 31 stycznia 2014 r.,

2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.