Regulamin promocji

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju
w dniach 5 – 7 grudnia 2019 roku
POD HASŁEM „MIKOŁAJKI PEŁNE BLASKU”
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851, Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line;
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem „MIKOŁAJKI PEŁNE BLASKU”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;
7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu;
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonie Briju oraz w Sklepie Internetowym www.briju.pl.
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski.
3. Rabat może być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 5-7 grudnia 2019 roku
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1. - 4.4. :
4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku oraz przed zakupem na zasadach Promocji zeskanuje kod karty Klienta w aplikacji mobilnej programu lojalnościowego lub okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora.
4.2. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku oraz przed zakupem na zasadach Promocji zarejestruje się w aplikacji programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i zeskanuje kod karty Klienta w aplikacji mobilnej programu lojalnościowego lub okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora.
4.3. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku.
4.4 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest lub nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku.” Rabat w sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl naliczony jest automatycznie. Promocyjna cena widoczna przy produkcie uwzględnia już rabat udzielony z tytułu promocji „Mikołajki Pełne Blasku”. W przypadku chęci skorzystania z innej promocji, o której mowa w pkt. 5.1 a) należy zaznaczyć ten fakt w polu „uwagi”.
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1 oraz 4.2 powyżej, dokonujący zakupu w dowolnym salonie stacjonarnym, jest uprawniony do otrzymania:
a) prezentu do zakupu za kwotę od 200 zł,
lub
b) 20% rabatu na zakup asortymentu biżuterii (z wyłączeniem kolekcji Nomination) i/lub 15% rabatu na zakup asortymentu zegarków
5.1 Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:
a) prezentu do zakupu za kwotę od 200 zł,
lub
b) 20% rabatu na zakup asortymentu biżuterii (z wyłączeniem kolekcji Nomination) i/lub 15% rabatu na zakup asortymentu zegarków.
W przypadku zakupów w sklepie internetowym rabat naliczony jest automatycznie. Promocyjna cena widoczna przy produkcie uwzględnia już rabat udzielony z tytułu promocji „Mikołajki Pełne Blasku”. W przypadku chęci skorzystania z innej promocji, o której mowa w pkt. 5.1 a) należy zaznaczyć ten fakt w polu „uwagi”. Wówczas zostanie naliczona regularna cena zakupionych produktów, a do zakupów zostanie dołożony prezent.
7. Promocje, o których mowa w pkt. 5 oraz 5.1 powyżej nie mogą być łączone ze sobą oraz z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani też z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z
rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji.
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.
3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.
4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe.
5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.
6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi.
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.
§ 4. SKARGI
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem MIKOŁAJKI PEŁNE BLASKU”
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju
w dniach 7.11-24.12.2019
POD HASŁEM „ZIMOWA OFERTA SPECJALNA”
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp Z O.O. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851, Kapitał Zakładowy Spółki: 5 000.00 PLN;
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;
3. Towary – biżuteria i zegarki oferowane do sprzedaży w Salonach Briju;
4. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie;
5. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju - akcja promocyjna pod hasłem „ZIMOWA OFERTA SPECJALNA” w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;
6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej;
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonach Briju.
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
2. Rabat może być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 7.11-24.12.2019 roku.
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach 7.11-24.12.2019 roku obowiązywania Promocji dokona zakupu dowolnych, minimum dwóch produktów z asortymentu biżuterii i/lub zegarków (z wyłączeniem kolekcji Nomination).
5. Przy zakupie kompletu, o którym mowa § 2. pkt. 4 Klient może zakupić drugą tańszą sztukę z rabatem -25% oraz trzecią, najtańszą sztukę z rabatem -50%
6. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych.
7. Promocja nie dotyczy kolekcji Nomination.
8. Rabat, o którym mowa w § 2 pkt. 5 nie może być łączony z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. Towary przecenione lub objęte innymi obniżkami oferowane w Salonie nie podlegają rabatowi z akcji „ZIMOWA OFERTA SPECJALNA”. W przypadku obowiązywania
innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w § 2 pkt. 5 od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji.
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, nie podlegają zwrotowi.
3. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.
4. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.
5. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.
§ 4. SKARGI
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „ZIMOWA OFERTA SPECJALNA”.
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju 
w dniach 22 – 31 października 2019 roku  
POD HASŁEM „50 ZŁ RABATU ZA ZAKUPY” 
 
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:  
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;  
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;  
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;  
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;  
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line; 
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem  „50 ZŁ RABATU ZA ZAKUPY”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;  
7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę. 
8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu; 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonie Briju  oraz w Sklepie Internetowym  www.briju.pl. 
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU 
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski. 
3. Rabat  może  być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 23 – 31 października 2019 roku. 
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1. lub 4.2. :  
4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę tego programu lojalnościowego oraz przed zakupem na zasadach Promocji okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora. 
4.2. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i nie posiada karty tego programu lojalnościowego. 
4.3 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest zarejestrowanym lub nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku”. 
 
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1, 4.2 oraz 4.3 powyżej, dokonujący zakupu w dowolnym salonie stacjonarnym lub sklepie internetowym briju.pl, jest uprawniony do otrzymania:  
a) rabatu w wysokości minimum 50 zł przy zakupach biżuterii za kwotę minimum 200 zł. Wartość rabatu w przypadku zakupów na wyższą kwotę będzie naliczana proporcjonalnie do ceny detalicznej brutto zakupionych produktów i będzie ona stanowiła 25% wartości tych produktów przed rabatem. 
6. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie obowiązuje przy zakupach zegarków oraz kolekcji Nomination. 
7. Rabaty, o których mowa w pkt. 5 powyżej nie mogą być łączone z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji. 
 
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW 
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.  
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.  
3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.  
4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe. 
5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.   
6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi. 
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.  
 

 
§ 4. SKARGI 
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.  
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „50 ZŁ RABATU ZA ZAKUPY” 
 
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.   
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.  
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.  
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju 
w dniach 9 – 19 października 2019 roku  
POD HASŁEM „DNI PEŁNE BLASKU” 
 
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:  
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;  
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;  
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;  
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;  
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line; 
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem  „DNI PEŁNE BLASKU”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;  
7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę. 
8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu; 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonie Briju  oraz w Sklepie Internetowym  www.briju.pl. 
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU 
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski. 
3. Rabat  może  być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 13-26 maja 2019 roku 
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1. lub 4.2. :  
4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę tego programu lojalnościowego oraz przed zakupem na zasadach Promocji okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora. 
4.2. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju założy kartę tego programu lojalnościowego oraz przed zakupem na zasadach Promocji okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora. 
4.3 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku” oraz w trakcie dokonywania zakupu na zasadach Promocji wprowadzi w pole kod rabatowy numer karty programu lojalnościowego Organizatora 
 
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1 oraz 4.2  powyżej, dokonujący zakupu w dowolnym salonie stacjonarnym, jest uprawniony do otrzymania:  
a) 25% rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii (z wyłączeniem kolekcji Nomination) 
b) 15% rabatu na zakup wybranego asortymentu zegarków 
 
Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:  
a) 25% rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii (z wyłączeniem kolekcji Nomination) 
b) 15% rabatu na zakup wybranego asortymentu zegarków 
 
7. Rabaty, o których mowa w pkt. 5 powyżej nie mogą być łączone z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji. 
 
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW 
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.  
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.  
3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.  
4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe. 
5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.   
6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi. 
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.  
 
 
§ 4. SKARGI 
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.  
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „DNI PEŁNE BLASKU” 
 
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.   
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.  
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.  
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora. 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju 
w dniach 11-28 października 2019 roku  
POD HASŁEM „Promocja „Voucher“ NOMINATION ITALY” 
 
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:  
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp Z O.O. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 5 000.00 PLN;  
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;  
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;  
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;  
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line; 
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem  „Promocja „Voucher“ NOMINATION ITALY”, w ramach której otrzymuje do zakupów gratis na zasadach określonych w Regulaminie;  
7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania prze Klienta gratisu; 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Akcja Promocyjna otrzymania gratisu obowiązuje w Salonie Briju oraz w Sklepie Internetowym  www.briju.pl. 
§ 2. ZASADY WYDANIA GRATISU 
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
2. Oferta dotyczy zamówień oraz zakupów realizowanych na terenie Polski. 
3. Gratis  może  być wydany przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 11-28.10.2019 
4. Zasady promocji: Klient otrzymuje podstawową bazę GRATIS – 030000 (CA) do zakupu za min 158 zł, np. do zakupu 2 elementów Gold z grupy cenowej CC tj. 79 zł klient otrzymuje bazę 030000 (CA) GRATIS 
5. Promocją objęte są wyłącznie modele z kolekcji Composable. 
 
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW 
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był wydany gratis, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.  
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był wydany gratis, nie podlegają zwrotowi.  
3. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.  
4. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.   
5. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.  
4. Gratis wydany do zakupów nie podlega reklamacji, zwrotom i wymianie na inny produkt. 
 
§ 4. SKARGI 
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.  
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „Promocja „Voucher“ NOMINATION ITALY” 
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.   
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.  
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.  
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora. 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju 
w dniach 4 października 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku  
POD HASŁEM „Promocja obrączki do -30%” 
 
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:  
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;  
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;  
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;  
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;  
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line; 
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem  „Promocja obrączki do -30%”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;  
7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę. 
8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu; 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonie Briju  oraz w Sklepie Internetowym  www.briju.pl. 
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU 
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski. 
3. Rabat  może  być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 2 lipca 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku 
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1., 4.2. lub 4.3.:  
4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę tego programu lojalnościowego oraz przed zakupem na zasadach Promocji okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora. 
4.2. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i nie posiada karty tego programu lojalnościowego. 
4.3 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest zarejestrowanym lub nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku”. 
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1  powyżej, jest uprawniony do otrzymania:  
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu obrączek z rabatem -20%. Lista modeli objętych rabatem -20% stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu obrączek z rabatem -30%. Lista modeli objętych rabatem -30% stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. 
Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.2 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:  
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu obrączek z rabatem -20%. Lista modeli objętych rabatem -20% stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu obrączek z rabatem -30%. Lista modeli objętych rabatem -30% stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. 
Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:  
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu obrączek z rabatem -20%. Lista modeli objętych rabatem -20% stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu obrączek z rabatem -30%. Lista modeli objętych rabatem -30% stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. 
6. Rabaty o których mowa w pkt.5 powyżej dotyczą wyłącznie obrączek ze złota. Obrączki platynowe są wyłączone z promocji i sprzedawane będą tylko w cenie regularnej. 
7. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji. 
 
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW 
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.  
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.  
3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.  
4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe. 
5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.   
6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi. 
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.  
 
 
§ 4. SKARGI 
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.  
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „Promocja obrączki do -30%”. 
 
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.   
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.  
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.  
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora. 
  
Załącznik 1 
Lista modeli objętych rabatem -20%: 
OB0000-108 OB0001-108 OB0002-108 OB0003-108 OB0004-108 OB0005-108 OB0006-108 OB0007-108 OB0008-108 OB0009-108 OB0010-108 OB0011-108 OB0012-108 OB0013-108 OB0014-108 OB0015-108 OB0016-108 OB0017-108 OB0018-108 OB0039-108 OB0040-108 OB0041-108 OB0042-108 OB0043-108 OB0044-108 OB0045-108 OBI-00016 OBI-00043 OBI-00044 OBI-00054   
Załącznik 2 
Lista modeli objętych rabatem -30%: 
 
OBI-00030 OBI-00013 OBI-00029 OBI-00010 OBI-00028 OBI-00031 OBI-00024 OBI-00011 OBI-00025 OBI-00036 OBI-00018 OBI-00009 OBI-00037 OBI-00019 OBI-00038 OBI-00039 OBI-00005 OBI-00026 OBI-00020 OBI-00040 OBI-00027 OBI-00041 OBI-00032 OBI-00033 OBI-00008 OBI-00034 OBI-00035 OBI-00048 OBI-00049 OBI-00050 OBI-00051 OBI-00052 OBI-00053 OB0019-108 OB0020-108 OB0021-108 OB0022-108 OB0023-108 OB0024-108 OB0025-108 OB0026-108 OB0027-108 OB0028-108 OB0029-108 OB0030-108 OB0031-108 OB0032-108 OB0033-108 
OB0034-108 OB0035-108 OB0036-108 OB0037-108 OB0038-108 OB0046-108 OB0047-108 OB0048-108 OB0049-108 OB0050-108 OB0051-108 OB0052-108 OB0053-108 OB0054-108 OB0055-108 OB0056-108 OB0057-108 OB0058-108 OB0059-108 OB0060-108 OB0061-108 OB0062-108 OB0063-108 OB0064-108 OB0065-108 OB0066-108 OB0067-108 OB0068-108 OB0069-108 OB0070-108 OB0071-108 OB0072-108 OB0073-108 OB0074-108 OB0075-108 OB0076-108 OB0077-108 OB0078-108 OB0079-108 OB0080-108 OB0081-108 OB0082-108 OB0083-108 OB0084-108 OB0085-108 OB0086-108 OB0087-108 OB0088-108 OB0089-108 OB0090-108 OB0091-108 OB0092-108 
OB0093-108 OB0094-108 OB0095-108 OB0096-108 OB0097-108 OB0098-108 OB0099-108 OB0100-108 OB0101-108 OB0102-108 OB0103-108 OB0104-108 OB0105-108 OB0106-108 OB0107-108 OB0108-108 OB0109-108 OB0110-108 OB0111-108 OB0112-108 OB0113-108 OB0114-108 OB0115-108 OB0116-108 OB0117-108 OB0118-108 OB0119-108 OB0120-108 OB0121-108 OB0122-108 OB0123-108 OB0124-108 OB0125-108 OB0126-108 OB0127-108 OB0128-108 OB0129-108 OB0130-108 OB0131-108 OB0132-108 OB0133-108 OB0134-108 OB0135-108 OB0136-108 OB0137-108 OB0138-108 OB0139-108 OB0140-108 OB0141-108 OB0142-108 OB0143-108 OB0144-108 
OB0145-108 OB0146-108 OB0147-108 OB0148-108 OB0149-108 OB0150-108 OB0151-108 OB0152-108 OB0153-108 OB0154-108 OB0155-108 OB0156-108 OB0157-108 OB0158-108 OB0159-108 OB0160-108 OB0161-108 OB0162-108 OB0163-108 OB0164-108 OB0165-108 OB0166-108 OB0167-108 OB0168-108 OB0169-108 OB0170-108 OB0171-108 OB0172-108 OB0173-108 OB0174-108 OB0175-108 OB0176-108 OB0177-108 OB0178-108 OB0179-108 OB0180-108 OB0181-108 OB0182-108 OB0183-108 OB0184-108 OB0185-108 OB0186-10

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH Briju 
w dniach 6 czerwca 2019 roku – 17 sierpnia 2019 roku  
POD HASŁEM „Letnia Wyprzedaż” 
 
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:  
1.Organizator – BRIJU 1920 Sp z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851,  Kapitał Zakładowy Spółki: 62 089 700.00 PLN;  
2. Salon Briju- znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii;  
3. Sklep Internetowy- sklep przy stronie www.briju.pl, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż biżuterii on-line;  
4. Towary – biżuteria oferowana do sprzedaży w Salonach Briju oraz Sklepie Internetowym Briju;  
5. Uczestnik – klient Salonów Briju, który dokonał zakupu w Salonie oraz Klient Sklepu Internetowego Briju, który dokonał zakupu on-line; 
6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Briju oraz Sklepie Internetowym Briju - akcja promocyjna pod hasłem  „Letnia Wyprzedaż”, w ramach której Klient otrzymuje do zakupów rabat na zasadach określonych w Regulaminie;  
7. Uczestnik programu lojalnościowego – Klient, który spełnił warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę. 
8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu; 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Akcja Promocyjna otrzymania rabatu obowiązuje w Salonie Briju  oraz w Sklepie Internetowym  www.briju.pl. 
§ 2. ZASADY UDZIELENIA RABATU 
1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
2. Oferta dotyczy zakupów realizowanych na terenie Polski. 
3. Rabat  może  być udzielony przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w dniach 6 czerwca 2019 roku – 17 sierpnia 2019 roku 
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w dniach obowiązywania Promocji spełni warunki określone w pkt. 4.1., 4.2. lub 4.3.:  
4.1. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i posiada kartę tego programu lojalnościowego oraz przed zakupem na zasadach Promocji okaże kartę programu lojalnościowego Organizatora. 
4.2. Podczas dokonywania zakupu towarów w Salonie Briju nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku i nie posiada karty tego programu lojalnościowego. 
4.3 Podczas dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym pod adresem www.briju.pl jest zarejestrowanym lub nie jest zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego „Briju Więcej Blasku”. 
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.1  powyżej, jest uprawniony do otrzymania:  
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii i zegarków w wysokości ustalonej przez Organizatora 
Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.2 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:  
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii i zegarków w wysokości ustalonej przez Organizatora 
Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4.3 powyżej, jest uprawniony do otrzymania:  
a) rabatu na zakup wybranego asortymentu biżuterii i zegarków w wysokości ustalonej przez Organizatora 
6. Rabat, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Briju Więcej Blasku”. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek), Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej od regularnej ceny detalicznej brutto czy uczestniczy w innej promocji. 
 
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW 
1.Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju, do których był udzielony rabat, podlegają wymianie w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru.  
2. Towary nabyte przez Uczestnika w Sklepie on-line podlegają wymianie w terminie 14 dni od dnia nabycia Towaru.  
3. Towary objęte Promocją, nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju i/lub w Sklepie on-line, mogą zostać wymienione na inny towar objęty Promocją i/lub na towar pełnowartościowy.  
4. Towar objęty Promocją nie jest Towarem, na który mogą zostać wymienione produkty pełnowartościowe. 
5. Podstawą wymiany Towaru, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, jest dowód zakupu Towaru.   
6. Towary nabyte przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi. 
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie Briju oraz Sklepie on-line Briju podlegają wymianie w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.  
 
 
§ 4. SKARGI 
1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.  
2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w § 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem „Letnia Wyprzedaż”. 
 
3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.   
4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze.  
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.  
2. Regulamin dostępny jest w Salonach Briju, na stronie www.briju.pl oraz w siedzibie organizatora. 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „STYLOWE ZAKUPY“ – wiosna 2019 
 
A. Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Stylowe zakupy” (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem). Organizator jest wydawcą miesięczników „Twój STYL” oraz „SHOW”.   
 
2. Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynów „Twój STYL” i „SHOW” skorzystania z rabatów na zakupy na podstawie Kuponów rabatowych, które będą zamieszczone w kwietniowym (4/2019) wydaniu magazynu „Twój STYL” oraz kwietniowym (7/2019) wydaniu magazynu „SHOW”. Kupony rabatowe uprawniały będą do zrobienia zakupów w sklepach/skorzystania z usług firm uczestniczących w Akcji Promocyjnej. 
 
3. Partnerami Akcji Promocyjnej są firmy zaprezentowane na łamach ww. czasopism, działające na terenie Polski, udzielające rabatu/lub innej promocji czytelnikom magazynu „Twój STYL” i magazynu „SHOW” na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach/na usługi świadczone we wskazanych miejscach, w formie i terminie opisanych na kuponie rabatowym.   4. Uczestnikami Akcji Promocyjnej są czytelnicy magazynów „Twój STYL” i „SHOW”. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może byd każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośd do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizowad uprawnienie wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego. 
 
5.  Głównym Sponsorem Akcji Promocyjnej jest Bank Millenium S.A. 
B.    Czas trwania Akcji Promocyjnej 
 
1. Kupony rabatowe zamieszczone w kwietniowym (4/2019) magazynie „Twój STYL” (na rynku  15 marca 2019 roku) i w kwietniowym (7/2019) magazynie „SHOW” (na rynku 1 kwietnia 2019), będą realizowane w sklepach w dniach 12 - 14 kwietnia 2019 roku, a w przypadku usług w dniach 12 – 20 kwietnia 2019 roku na terenie Polski, we wszystkich sklepach /punktach udzielających rabatu/, w godzinach ich otwarcia, oraz w sklepach internetowych w dniach 12-16 kwietnia 2019 roku. 
 
2. W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym. 
 
C.    Zasady Akcji Promocyjnej 
 
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może byd każda osoba, która nabyła kwietniowe (4/2019) wydanie magazynu „Twój STYL” lub kwietniowe (7/2019) wydanie magazynu „SHOW” i posiada zamieszczony/e w nich  Kupon/y rabatowe. 

 
 
2. Aby zrealizowad Kupon rabatowy należy wyciąd go z ww. magazynów, a następnie przedstawid w dniach 12, 13 lub 14 kwietnia 2019 roku przy zakupie wybranego produktu w sklepach. Aby zrealizowad Kupon rabatowy na usługi należy wyciąd go z ww. magazynów, a następnie przedstawid w dniach 12-20 kwietnia 2019 roku przy zakupie wybranej usługi w punkcie udzielającym rabatu, wskazanym na Kuponie rabatowym. W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym. 
 
3. W przypadku zakupów on-line (tj. w sklepach internetowych) przy płaceniu należy wpisad kod rabatowy (hasło) znajdujący się na Kuponie rabatowym. 
 
4. Wysokośd rabatu, rodzaj promocji (np. oferowany przez Partnera prezent) oraz szczegółowe warunki oferty zostały opisane na Kuponie rabatowym każdego Partnera. 
 
5. Każdy Kupon rabatowy może byd wykorzystany przez Czytelnika tylko jeden raz i w ramach jednego zakupu; po dokonaniu zakupu Kupon rabatowy powinien byd pozostawiony w sklepie, w którym dokonano zakupu. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowego zakupu, bez względu na ilośd sztuk, chyba że wzbudza ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży. Rabat wynikający z Kuponu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami ani z innymi kuponami rabatowymi. 
 
6. Adresy sklepów/punktów wszystkich Partnerów biorących udział w Akcji Promocyjnej znajdują się na stronie www.styl.pl/stylowezakupy, zamieszczone w postaci wyszukiwarki. 
 
7. Promocja dostępna w ramach Akcji Promocyjnej, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie w sklepach/punktach Partnerów.  
 
8. Uprawnienia wynikające z posiadania Kuponu rabatowego nie będą realizowane po zakooczeniu Akcji Promocyjnej, chyba że taka informacja znajdzie się na Kuponie rabatowym.  
 
D.    Postanowienia końcowe   
 
1. Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielid rabatu czytelnikom magazynu „Twój STYL” oraz czytelnikom magazynu „SHOW” na podstawie okazanych przez czytelników Kuponów rabatowych pochodzących z kwietniowego (4/2019) wydania magazynu „Twój STYL” oraz kwietniowego (7/2019) wydania magazynu „SHOW”. 
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w poszczególnych sklepach/punktach. 
 
3. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem. 
 
4. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną należy zgłaszad pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty zakooczenia Akcji Promocyjnej.  
 
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie www.regulaminy.pl a także na stronie internetowej www.styl.pl/stylowezakupy 

 

Regulamin programu rabatowego „BRIJU WIĘCEJ BLASKU”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) programu „BRIJU WIĘCEJ BLASKU”, (zwanego dalej „Programem") organizowanego przez BRIJU 1920 Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno, NIP: 929-18-57-200, Regon: 081173482, KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000485851, Kapitał Zakładowy Spółki: 62 084 700 PLN, przeznaczonego dla stałych Klientów Salonów Jubilerskich „BRIJU” prowadzonych pod marką BRIJU (zwanych dalej „Salonami”), jest dokumentem regulującym warunki uczestnictwa w tym Programie.

2. Uczestnikiem Programu, (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i spółki osobowe prawa handlowego.

3. BRIJU zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O zmianach Regulaminu BRIJU powiadamia Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.

4. Do Programu można przystąpić po dokonaniu jednorazowo zakupu towarów w Salonie na kwotę minimum 500 złotych oraz po wypełnieniu i podpisaniu karty zgłoszeniowej dostępnej w Salonach, (zwanej dalej „Kartą Zgłoszeniową”). Przez przystąpienie do Programu Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu. BRIJU dopuszcza też możliwość zarejestrowania Uczestnika, który przedstawił zbiór paragonów na kwotę równą lub wyższą 500 zł za zakupy w dowolnych Salonach BRIJU z okresu poprzedzającego wejście w życie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik na Karcie Zgłoszeniowej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników wprowadzane są do bazy danych, której administratorem jest BRIJU 1920 Sp. z o.o. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie

 

danych osobowych dla celów Programu jest równoznaczne z wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie.

6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

§ 2 Warunki przystąpienia do Programu

1. Osoba przystępująca do Programu musi dokonać jednorazowo dowolnego zakupu na kwotę równą lub wyższą sumie 500 złotych w jednym z Salonów lub przedstawić zbiór paragonów na kwotę równą lub wyższą 500 zł za zakupy w dowolnych Salonach BRIJU z okresu poprzedzającego wejście w życie niniejszego Regulaminu oraz właściwie wypełnić Kartę Zgłoszeniową. Karta Zgłoszeniowa musi być wypełniona czytelnie i podpisana. Po wypełnieniu Karty Zgłoszeniowej, Uczestnik otrzymuje specjalną kartę Programu, (zwaną dalej: „Kartą Programu”).

§ 3 Warunki wydania karty Programu

1. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić wszystkie pola na Karcie Zgłoszeniowej, podając swoje dane osobowe w sposób zgodny ze stanem faktycznym. W rubryce "adres" Uczestnik musi podać swój dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu. Wszystkie te pola są obowiązkowe i warunkują wydanie karty Programu BWB.

§ 4 Karta Programu i rabaty

1. Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

2. Karta Programu nie jest zbywalna i nie może być przekazywana osobom trzecim.

 

3. Rodzaje Kart Programu:

a) BIAŁA – numeryczna, wydawana po wypełnieniu przez Klienta Karty Zgłoszeniowej – uprawnia do otrzymania 6% rabatu przy każdym zakupie z wyłączeniem zakupów produktów będących w promocji bądź przecenionych i produktów wyłączonych z akcji rabatowej przez BRIJU,

b) CZARNA – uprawniająca do rabatu w wysokości 12% przy każdym zakupie na zasadach identycznych jak w przypadku karty BIAŁEJ.

4. Klienci posiadający kartę BRIJU WIĘCEJ BLASKU – BIAŁĄ, którzy w ciągu dwóch lat od daty jej wydania dokonają w Salonach BRIJU zakupów na kwotę łączną 5000 złotych lub więcej, otrzymają na swój adres korespondencyjny kartę BRIJU WIĘCEJ BLASKU - CZARNĄ – jednocześnie ważność traci dotychczasowa karta BIAŁA posiadana przez takiego Klienta. Raz wydana karta -12% nie pozostaje przypisana do Klienta na stałe - aby utrzymać rabat 12% Klient w przeciągu kolejnych dwóch lat musi ponowić zakupy na łączną kwotę 5000 zł.

§ 5 Uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie, kradzież Karty Programu

1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub innej utraty Karty klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić BRIJU – za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres jest dostępny na stronie internetowej. Pracownicy Salonów BRIJU nie posiadają uprawnienia dokonania blokady Kart. Zablokowanie Karty następuje wyłącznie po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika. Zgromadzoną wartość rabatu, zablokowaną z powodu utraty Karty BRIJU przepisze na nowo wydaną Kartę Programu tylko i wyłącznie na wyraźne życzenie Uczestnika.

§ 6 Korzystanie z Karty Programu

1. Do każdej Karty Programu przypisany jest stały rabat. Na dzień wejścia w życie Regulaminu stały rabat wynosi 6 (SZEŚĆ) procent (%) aktywny od pierwszej transakcji Klienta – dla karty BIAŁEJ od momentu wydania karty, a w przypadku kart CZARNEJ stały rabat wynosi 12 (DWANAŚCIE) procent (%), aktywny w systemie od następnego dnia po przekroczeniu wymaganego obrotu na karcie. Rabaty przysługują od regularnych cen detalicznych.

 

2. Stały rabat przypisany Uczestnik może zrealizować począwszy od transakcji dokonanej przy wydaniu Karty Programu. Istnieje możliwość udzielenia rabatu od transakcji, w związku

z którą wydano Kartę Programu.

3. Stałe rabaty nie łączą się z rabatami lub innymi promocjami, wynikającymi z aktualnych promocji w Salonach chyba, że zasady takich promocji wyraźnie stanowią inaczej.

§ 7 Ważność Karty Programu

1. Karty utrzymują ważność w okresie 2 (dwóch) lat od momentu wydania ich przez Uczestnikowi.

2. BRIJU zastrzega sobie prawo zmiany tego terminu.

Ramy czasowe Programu

1. Program wchodzi w życie w dniu 31 stycznia 2014 r.,

2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.