-->
Tryb offline

Regulamin Programu Lojalnościowego Briju Więcej Blasku

(wersja obowiązująca od 1.09.2021, poprzednią wersję znajdziesz tutaj)

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego Briju Więcej Blasku, zwanego dalej Programem.

Organizatorem Programu jest Briju 1920 Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), Kypranoros 13, EVI Bulding 1st Floor, Office 103A, NIP 779-252-99-31, zwana dalej Organizatorem.

Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz poprawnie wypełni formularz rejestracyjny, zwana dalej Uczestnikiem.

Program skierowany jest do Klientów, dokonujących zakupów produktów w salonach firmowych Briju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Programu jest przyznawanie świadczeń Uczestnikom Programu wskazanych w niniejszym regulaminie. Program jest nieodpłatny.

Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej www.briju.pl.

2. Przystąpienie do Programu

Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie zobowiązana jest wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny w aplikacji mobilnej Briju lub za pośrednictwem strony internetowej Briju.

Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Rejestracyjny, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane.

Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe jego wypełnienie, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania już takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (mail / sms) nie stanowi warunku przystąpienia do Programu. Jednakże w przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Uczestnik nie otrzyma świadczeń informacyjnych, o których mowa poniżej.

Uczestnik otrzymuje od Organizatora kartę wirtualną Briju Więcej Blasku, zwaną dalej Kartą, którą powinien okazywać przy dokonywaniu zakupów w salonach Briju.

3. Program Briju Więcej Blasku

Uczestnictwo w Programie wiąże się z prawem do otrzymywania informacji o kolekcjach i promocjach dostępnych w salonach Briju oraz do brania udziału w specjalnych akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.

Ogólnodostępny lub indywidualny charakter promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.

Informacje mogą być przesyłane na e-mail oraz numer telefonu (w przypadku wyrażenia w tym zakresie odpowiedniej zgody przez Uczestnika) lub adres pocztowy, znajdujący się w bazie danych prowadzonej przez Organizatora, który został podany w Formularzu Rejestracyjnym przez Uczestnika.

Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Programu.

Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (mailową i/lub sms). Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone w szczególności poprzez zalogowanie się na swoje konto na stronie www.wiecejblasku.briju.pl. Oświadczenie o cofnięciu zgody nie powoduje utraty statusu Uczestnika Programu, a Uczestnikowi przysługują pozostałe przywileje Programu poza przywilejami informacyjnymi określonymi  powyżej.

4. Karta

​Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto do którego przypisana jest karta Briju Więcej Blasku.

Do otrzymania Karty Briju Więcej Blasku nie jest konieczne dokonanie transakcji, lecz poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie elektronicznej.

Kartę  otrzymuje wyłącznie klient, który wypełnił formularz poprzez zalogowanie się w aplikacji mobilnej Briju, lub na www.briju.pl.

Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega zbyciu.

Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z Programu.

Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.

Numer Karty oraz hasło umożliwiają zalogowanie się na stronie internetowej Organizatora do Konta Uczestnika. Po zalogowaniu się na stronie internetowej Uczestnik może sprawdzić stan swojego konta, przeglądać historię transakcji i dostępne korzyści oraz zapoznać się z indywidualnymi promocjami skierowanymi do Uczestników.

5. Rabaty

Organizator przyznaje Uczestnikowi za dokonanie zakupów w salonach Briju punkty, dzięki którym istnieje możliwość wejścia na określony próg  rabatowy.

Wysokość rabatu wartościowego za daną transakcję wyliczana jest w zależności od segmentu w jakim znajduje się w danej chwili Klient. Istnieją cztery segmenty rabatowe.

- W przypadku segmentu pierwszego rabat wynosi 6% po osiągnięciu progu 500 punktów.

- W przypadku segmentu drugiego rabat wynosi 9% po osiągnięciu progu 1500 punktów.

- W przypadku segmentu trzeciego rabat wynosi 12% po osiągnięciu progu 5000 punktów.

- W przypadku segmentu czwartego (VIP) rabat wynosi 15% po osiągnięciu progu 8000 punktów.

Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia wybranych przez siebie produktów z naliczania od ich zakupu rabatu wartościowego na konto Uczestnika.

Warunkiem naliczenia punktów do kolejnego progu rabatowego czy też wykorzystania go jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty sprzedawcy w salonie Briju (bądź okazanie karty wirtualnej na urządzeniu mobilnym), przed dokonaniem zapłaty za produkty (przed zamknięciem transakcji).

W przypadkach prowadzenia akcji promocyjnych dla Uczestników sposób wyliczania rabatu może ulec zmianie, o czym zostaną oni powiadomieni drogą elektroniczną.

Dodatkowo mogą być przyznawane nagrody dla Uczestników w ramach akcji promocyjnych Organizatora. O zasadach ich przyznawania Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

W sytuacji, gdy rabat został naliczony lub przyznany niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej części rabatu wartościowego z Konta danego Uczestnika.

Rabat wartościowy nie podlega wymianie na gotówkę.

W przypadku gdy Klient zwraca produkt, przy zakupie którego wykorzystał zgromadzony przez siebie wcześniej rabat wartościowy, to otrzyma jedynie zwrot kwoty zapłaconej gotówką lub kartą. Kwota wykorzystanego rabatu wartościowego nie podlega zwrotowi na konto Uczestnika.

Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o przysługujących mu przywilejach, ilości zgromadzonych punktów oraz wartości otrzymanego rabatu.

Sprzedawca w sytuacji przeprowadzania transakcji, w której Uczestnik korzysta ze zgromadzonego na swoim koncie rabatu wartościowego może zażądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.

W przypadku produktu wykluczonego przez Organizatora, Uczestnik nie może nabywając go skorzystać z zebranego przez siebie rabatu wartościowego.

6. Utrata statusu Uczestnika Programu

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w salonie Organizatora. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji.

Uczestnik może zostać wyłączony z Programu w przypadku, gdy Uczestnik naruszył Regulamin lub podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym.

7. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej „RODO”) jest Organizator. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: prywatnosc@briju.pl a także pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Briju 1920 Limited”.

Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora w celu zapewnienia udziału w Programie, w tym umożliwienia identyfikacji Uczestnika oraz umożliwienia dostępu do konta Uczestnika dostępnego na stronie www.wiecejblasku.briju.pl, w celach rozpatrywania ewentualnych reklamacji i roszczeń dotyczących Programu, na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, a także przesyłania informacji organizacyjnych dotyczących Programu – co stanowi prawnie uzasadnione interesy Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Ponadto za dobrowolnie wyrażoną zgodą przez Uczestnika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych na wskazany przez niego adres e-mail i/lub przesyłanie informacji handlowych w postaci SMS na wskazany numer telefonu (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Dane Uczestników mogą być przekazywane przez Organizatora do podmiotów, które zapewniają na jego rzecz obsługę techniczną i organizacyjną Programu, takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelarie prawne oraz podmioty doradcze. Organizator oświadcza, że zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia danych osobowych, gwarantujące bezpieczeństwo danych Uczestników. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Dane Uczestników będą przechowywane przez okres ich uczestnictwa w Programie lub do czasu jego zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora, a także przez czas niezbędny do ewentualnego rozpatrywania reklamacji oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Uczestnika na taką formę przetwarzania. Dane przetwarzane za zgodą Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do czasu jej cofnięcia (co może mieć miejsce w każdym czasie), jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Uczestnikom przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania, w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dane w zakresie: imienia, nazwiska i daty urodzenia są niezbędne do właściwej identyfikacji Uczestnika. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Programie osobie, która nie poda tych danych w Formularzu Rejestracyjnym.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Zakończenie Programu

W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu wszystkie Karty tracą ważność.

W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.briju.pl oraz w salonach Briju.

9. Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej www.briju.pl, w każdym salonie Briju oraz w siedzibie Organizatora.

Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez złożenie przez niego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.

newsletter

dołącz do nas

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityka prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.