-->
Tryb offline

Klauzule informacyjne

1. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Briju 1920 LIMITED, Kypranoros 13, EVI Bulding 1st Floor, Office 103A, 1061 Nikozja, Cypr
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@briju.pl ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez przez okres 6 miesięcy wyznaczony przez administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

2. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Briju 1920 LIMITED, Kypranoros 13, EVI Bulding 1st Floor, Office 103A, 1061 Nikozja, Cypr, NIP 779-252-99-31,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@briju.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

3. Klauzula informacyjna dotycząca gwarancji / reklamacji produktu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z dokonanym zgłoszeniem reklamacyjnym jest firma Briju 1920 LIMITED, Kypranoros 13, EVI Bulding 1st Floor, Office 103A, 1061 Nikozja, Cypr. Z wyznaczonym przez firmę Briju 1920 LIMITED Inspektorem Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem mailowym: iod@briju.pl.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pan dane będą przetwarzana niezgodnie z wymogami prawnymi.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji Pani/Pana uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Podanie danych jest dobrowolne jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy jest art.6 ust 1 lit b, zaś w zakresie niezbędnym do wykonania nakładanych na Briju 1920 LIMITED obowiązków prawnych art. 6 ust.1 lit c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6. Ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawarta umową oraz badania satysfakcji Klienta.
Odbiorcami danych osobowych będą:
podmioty, którymi Briju 1920 LIMITED ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
producenci reklamowanego towaru oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Briju 1920 LIMITED, tj. przedsiębiorcy świadczącemu na rzecz Briju 1920 LIMITED usługi serwisowe i gwarancyjne (autoryzowane serwisy produktów z oferty Briju 1920 LIMITED). prawne, kurierskie, pocztowe, informatyczne, hostingowe, marketingowe z zakresu niszczenia dokumentów oraz zakresu płatności.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem lub niezbędnym dla realizacji oraz wykazania prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji lub rękojmi.
Przysługuje Pani/ Panu sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie innych niż marketingu bezpośrednio prawnie uzasadnionych interesów Briju 1920 LIMITED; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Briju 1920 LIMITED na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciwu nie trzeba uzasadniać.

4. Klauzula informacyjna w newsletterze

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Briju 1920 LIMITED, Kypranoros 13, EVI Bulding 1st Floor, Office 103A, 1061 Nikozja, Cypr, NIP 779-252-99-31,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@briju.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz agencje reklamowe
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

5. Klauzula informacyjna dla klientów sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Briju 1920 LIMITED, Kypranoros 13, EVI Bulding 1st Floor, Office 103A, 1061 Nikozja, Cypr
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@briju.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

6. Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Briju 1920 LIMITED, Kypranoros 13, EVI Bulding 1st Floor, Office 103A, 1061 Nikozja, Cypr
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@briju.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do usunięcia i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

7. Klauzula informacyjna w programach lojalnościowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Briju 1920 LIMITED, Kypranoros 13, EVI Bulding 1st Floor, Office 103A, 1061 Nikozja, Cypr, NIP 779-252-99-31,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@briju.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Promocji, w Programie lojalnościowym, Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami konkursu, programu
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Promocji, Programu lojalnościowego, Konkursu) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie ( rabat, nagroda itp.)
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Promocji, Programie lojalnościowym, Konkursie, itp.

newsletter

dołącz do nas

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityka prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.